21 Cdo 623/2013
Datum rozhodnutí: 12.02.2014
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 243b odst. 5 věta první o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 218 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.201221 Cdo 623/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Jiřího Doležílka v právní věci žalobců a) A. C. , b) J. C. , c) L. V. , d) V. S. , e) I. K. , všech zastoupených JUDr. Rostislavem Dolečkem, advokátem se sídlem v Praze 3 - Žižkově, Seifertova č. 823/9, proti žalovaným 1) OFFICES FOR RENT, a. s. se sídlem v Praze 3 Žižkově, Bořivojova č. 878/35, IČO 63999498, a 2) SODOVKÁRNĚ PACOV a. s. se sídlem v Praze 5 - Stodůlkách, Klausova č. 2551/2, IČO 26493802, zastoupené Mgr. Richardem Štaincem, advokátem se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Havlíčkova č.1682/15, o určení že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem, za účasti Dr. oec. Michala Edla, MBA, správce konkurzní podstaty úpadce Jána Berceliho, EURO SPRO, IČO 40570576, s místem podnikání Praha 6 - Řepy, Nevanova 1062/38, zastoupeného JUDr. Markem Görgesem, advokátem se sídlem v Plzni Jižním Předměstí, Žižkova č. 1737/52, jako vedlejšího účastníka na straně žalované 2), vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 7 C 168/2010, o dovolání žalované 2) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. května 2012, č. j. 25 Co 513/2011 296, takto:

I. Dovolání žalované 2) se odmítá.
II. Žalovaná 2) a vedlejší účastník jsou povinni zaplatit žalobcům na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.075,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Rostislava Dolečka, advokáta se sídlem v Praze 3 - Žižkově, Seifertova č. 823/9.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 občanského soudního řádu):

Okresní soud Praha - západ rozsudkem ze dne 16. 3. 2011, č. j. 7 C 168/2010-178, ve znění usnesení ze dne 5. 8. 2011, č. j. 7 C 168/2010 198, určil, že pozemek parc. č. 135/253 k. ú. O., obec J., zapsané na LV č. 1439, vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - západ není zatížen zástavním právem žalované č. 1 pro pohledávku ve výši 830.000.000, za společností VIRTUA a. s. (výrok I.), že pozemek parc. č. 135/232 k. ú. O., obec J., zapsané na LV č. 1439, vedené Katastrální úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - západ není zatížen zástavním právem žalované č. 2 pro pohledávku ve výši 130.000.000,- Kč za společností LBR spol. s. r. o. v likvidaci (výrok II.), že pozemek parc. č. 129/136 a pozemek parc. č. 129/138, obojí v k. ú. O., obec J., zapsané na LV č. 72, vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - západ nejsou zatíženy zástavním právem žalované č. 1 pro pohledávku ve výši 830.000.000,- Kč za společností VIRTUA a. s. (výrok III.), že pozemek parc. č. 129/136 a pozemek 129/138, obojí v k. ú. O., obec J., zapsané na LV č. 72, vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - západ nejsou zatíženy zástavním právem žalované č. 2 pro pohledávku ve výši 130.000.000,- Kč za společností LBR spol. s. r. o. v likvidaci (výrok IV.), že pozemek parc. č. 135/248 k. ú. O., obec J., zapsané na LV č. 1513, vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - západ není zatížen zástavním právem žalované č. 1 pro pohledávku ve výši 830.000.000,- Kč za společností VIRTUA a. s. (výrok V.) a že pozemek parc. č. 135/248 k. ú. O., obec J., zapsané na LV č. 1513, vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - západ není zatížen zástavním právem žalované č. 2 pro pohledávku ve výši 130.000.000,- Kč za společností LBR spol. s. r. o. v likvidaci (výrok VI.); zároveň rozhodl, že žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyním společně a nerozdílně na náhradě nákladů řízení 38.280,- Kč k rukám právního zástupce žalobkyň .

K odvolání žalované 2) Krajský soud v Praze poté co usnesením ze dne 17. 4. 2012, č. j. 25 Co 513/2011-278, rozhodl, že na místo žalobkyně J. Š., která zemřela dne 12. 1. 2012, v řízení bude pokračováno s jejími dědici A. C. a J. C. rozsudkem ze dne 30. 5. 2012, č. j. 25 Co 513/2011 296, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve znění opravného usnesení v napadených výrocích pod body II., IV., VI. a VII. ve vztahu žalobců a druhé žalované ve správném znění výroku pod bodem II., který zní: Určuje se, že pozemek, parcela č. 135/253 v k.ú. O., Obec J. zapsaný na LV č. 1439, vedený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, není zatížen zástavním právem druhé žalované pro pohledávku 130.000.000,- Kč za společností LBR spol. s r. o., v likvidaci ; zároveň rozhodl, že žalovaná 2) a vedlejší účastník jsou povinni zaplatit žalobcům náhradu nákladů odvolacího řízení 32.640,- Kč k rukám advokáta JUDr. Rostislava Dolečka.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná 2) dovolání.

Dovolání žalované 2) proti rozsudku odvolacího soudu, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu ve znění do 31. 12. 2012, když dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř., neboť ve věci samé nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by bylo odvolacím soudem zrušeno, a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., protože otázku dobré víry zástavního věřitele při uzavírání zástavní smlouvy posoudil odvolací soud v souladu s ustálenou judikaturou (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2074/2003, uveřejněný v časopise Soudní judikatura pod č. 169, ročník 2004, ze dne 25. 11. 2009, sp. zn. 29 Cdo 414/2009, nebo odvolacím soudem citované a stejných zástavních smluv se týkající rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3293/2007, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. dubna 2011, sp. zn. 21 Cdo 1595/2010).

Protože dovolání žalované 2) směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud České republiky je aniž by se mohl věcí dále zabývat podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání žalované 2) bylo odmítnuto a žalovaná 2) spolu s vedlejším účastníkem na její straně jsou povinni nahradit žalobcům náklady potřebné k uplatňování práva.

Při rozhodování o výši náhrady nákladů řízení dovolací soud přihlédl k tomu, že výše odměny má být určena podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem (§ 151 odst. 2 část věty první před středníkem o. s. ř.), neboť nejde o přiznání náhrady nákladů řízení podle ustanovení § 147 nebo § 149 odst. 2 o. s. ř. a ani okolnosti případu v projednávané věci neodůvodňují, aby bylo postupováno podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (§ 151 odst. 2 část věty první za středníkem o. s. ř.). Vyhláška č. 484/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), která upravovala sazby odměny advokáta stanovené paušálně pro řízení v jednom stupni, však byla nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013 č. 116/2013 Sb. dnem 7. 5. 2013 zrušena. Nejvyšší soud České republiky za této situace určil pro účely náhrady nákladů dovolacího řízení paušální sazbu odměny pro řízení v jednom stupni s přihlédnutím k povaze a okolnostem projednávané věci a ke složitosti (obtížnosti) právní služby poskytnuté advokátem ve výši 7.500,- Kč. Kromě této paušální sazby odměny advokáta vznikly žalobcům náklady spočívající v paušální částce náhrady výdajů ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Vzhledem k tomu, že zástupce žalobců, advokát JUDr. Rostislav Doleček, osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům, které žalobcům za dovolacího řízení vznikly, rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 1.575,- Kč (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 věta druhá o. s. ř.).

Žalovaná 2) a vedlejší účastník jsou povinni náhradu nákladů dovolacího řízení v celkové výši 9.075,- Kč žalobcům zaplatit společně a nerozdílně k rukám advokáta, který žalobce v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.), do 3 dnů od právní moci usnesení (§ 160 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. února 2014


JUDr. Mojmír Putna předseda senátu