21 Cdo 5842/2016
Datum rozhodnutí: 22.02.2017
Dotčené předpisy: § 42 odst. 2 o. s. ř., § 57 o. s. ř., § 218a o. s. ř., § 240 odst. 1 o. s. ř., § 243c odst. 3 o. s. ř., předpisu č. 300/2008Sb.21 Cdo 5842/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem ve věci dědictví po F. V. , zemřelém dne 31. května 2001, za účasti RNDr. Z. V., vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 19 D 1523/2014, o dovolání RNDr. Z. V. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. února 2016 č. j. 18 Co 383/2015-130, takto:

Dovolání RNDr. Z. V. se odmítá . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání RNDr. Z. V. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2016 č. j. 18 Co 383/2015-130 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl, neboť bylo podáno po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. (podání ze dne 8. 6. 2016, jež je podle svého obsahu dovoláním RNDr. Z. V. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2016 č. j. 18 Co 383/2015-130, které mu bylo doručeno dne 8. 4. 2016, odevzdal RNDr. Z. V. provozovateli poštovních služeb k doručení dne 14. 6. 2016).

K podání RNDr. Z. V. ze dne 8. 6. 2016 učiněnému v elektronické podobě, které nebylo opatřeno uznávaným elektronickým podpisem, přičemž se nejednalo o podání v elektronické podobě podle zákona č. 300/2008 Sb. (učiněné prostřednictvím datové schránky), doručenému Nejvyššímu soudu dne 8. 6. 2016 (poslední den lhůty k podání dovolání), dovolací soud nepřihlížel, neboť nebylo do 3 dnů doplněno předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění (srov. § 42 odst. 2 o. s. ř.). Protože lhůta tří dnů k doplnění podání ze dne 8. 6. 2016 učiněného v elektronické podobě předložením originálu, případně písemným podáním shodného znění, RNDr. Z. V. uplynula dne 13. 6. 2016 (srov. § 57 o. s. ř.), nelze podání RNDr. Z. V. ze dne 8. 6. 2016, které odevzdal provozovateli poštovních služeb k doručení dne 14. 6. 2016 a které bylo Okresnímu soudu v Třebíči doručeno dne 15. 6. 2016, považovat za včasné doplnění podání učiněného v elektronické podobě a doručeného Nejvyššímu soudu dne 8. 6. 2016.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. února 2017

JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu