21 Cdo 568/2006
Datum rozhodnutí: 07.12.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.

21 Cdo 568/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně České republiky Ministerstva obrany (Vojenského úřadu pro právní zastupování), proti žalovanému M. L., o 3.312,-Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 32/2005, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. listopadu 2005 č.j. 16 Co 343/2005-22, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě k odvolání žalobkyně usnesením ze dne 16.11.2005, č.j. 16 Co 343/2005-22 potvrdil v odstavcích II., III. a V. výroku rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 18.5.2005, č.j. 26 C 32/2005-9, jímž bylo řízení zastaveno s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Ministerstvu obrany České republiky jako služebnímu orgánu pravomocnému věc projednat a rozhodnout , a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně o tom, že v projednávané věci, která se týká náhrady škody způsobené na majetku Armády České republiky vojákem základní služby vzniklé od 1.12.1999, není dána pravomoc soudů (§ 7 odst. 1 a 3 o.s.ř.), nýbrž ve smyslu ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 220/1999 Sb. pravomoc služebního orgánu .


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 21.11.2006 vzala zpět.


Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 7. prosince 2006

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.


předseda senátu