21 Cdo 551/2014
Datum rozhodnutí: 16.06.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.21 Cdo 551/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou v právní věci žalobkyně M. H. , zastoupené JUDr. Ing. Pavlem Habětínem, advokátem se sídlem v Praze 6, Výhledské náměstí č. 1016/2, proti žalovaným 1) L. H. , a 2) T. H. , oběma zastoupeným JUDr. Miroslavem Novotným, advokátem se sídlem v Praze 3, Husinecká č. 567/3, o určení dědického práva, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 15 C 179/2011, o dovolání žalovaných 1) a 2) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. července 2013, č. j. 24 Co 278/2013-305, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. března 2014, č. j. 21 Cdo 551/2014-349, se v části, v níž je uvedeno bydliště žalobkyně, opravuje tak, že místo bytem , správně zní bytem .
Odůvodnění:
V písemném vyhotovení usnesení došlo k písařské chybě, když namísto bytem, bylo v záhlaví usnesení ze dne 26.3.2014 nesprávně uvedeno bytem.

Protože jde o zřejmou nesprávnost, na kterou žalobkyně upozornila, bylo zmíněné pochybení postupem podle § 164 ve spojení s § 243b o.s.ř. napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost opraveného usnesení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 16. června 2014 JUDr. Roman Fiala předseda senátu