21 Cdo 5454/2015
Datum rozhodnutí: 09.02.2016
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1, 3 o. s. ř.21 Cdo 5454/2015
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou v právní věci žalobce P. H. , zastoupeného JUDr. Radkem Bechyně, advokátem se sídlem v Kolíně, Legerova č. 148, proti žalovaným 1) České republice - Ministerstvu spravedlnosti v Praze 2, Vyšehradská č. 16, IČO 00025429, 2) JUDr. O. Š. , 3) J. D. a 4) J. D. , o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 4. listopadu 2009 č.j. 8 C 1245/2003-410 a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. května 2010 č.j. 25 Co 148/2010-494, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 25 Co 148/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. prosince 2014 č.j. 4 Co 61/2014-149, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního sodu v Praze ze dne 4.12.2014 č.j. 4 Co 61/2014-149 neobsahuje v rozporu s ustanovením § 241a odst. 2 o.s.ř. údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání [srov. též právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, a v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014], a vymezení důvodu dovolání (způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst.3 o.s.ř.); v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. února 2016 JUDr. Karel Svoboda pověřený člen senátu