21 Cdo 5417/2015
Datum rozhodnutí: 25.01.2016
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 367 odst. 1 písm. a) předpisu č. 262/2006Sb., § 367 odst. 2 písm. a) předpisu č. 262/2006Sb., § 17 odst. 1,2,3 předpisu č. 22/1989Sb.21 Cdo 5417/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce L. G. , zastoupeného JUDr. Miroslavem Richterem, advokátem se sídlem v Karviné, Ciolkovského č. 282/24, proti žalované OKD, a.s., se sídlem v Karviné, Doly, Stonavská č. 2179, IČO 268 63 154, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 24 C 1/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. června 2015 č.j. 16 Co 87/2015-105, 16 Co 87/2015-123, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.6.2015 č.j. 16 Co 87/2015-105, 16 Co 87/2015-123 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť z dovolání (jeho obsahu) vyplývá, že jsou v něm však převážně uplatněny jiné dovolací důvody, než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (podstatou námitek dovolatele je jeho nesouhlas se skutkovým zjištěním, které bylo pro právní posouzení věci odvolacím soudem rozhodující, tj. že hlavní příčinou úrazu dovolatele bylo, že se zdržoval v ohroženém prostoru, a to i přes výzvu předáka, aby tento prostor opustil, a že sám dal pokyn k jízdě vrátkem, přestože se v tomto ohroženém prostoru zdržoval, a nesouhlas s hodnocením důkazů, na základě něhož odvolací soud k tomuto skutkovému závěru dospěl, vytýká-li, že odvolací soud nepostupoval ve smyslu ust. § 132 občanského soudního řádu ; dovolatel předestírá své vlastní skutkové závěry, na nichž pak buduje odlišné právní posouzení věci), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věty druhé o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 25. ledna 2016
JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu