21 Cdo 5351/2015
Datum rozhodnutí: 20.01.2016
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 366 odst. 1 předpisu č. 262/2006Sb., § 127 odst. 3 o. s. ř.21 Cdo 5351/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce J. S. , zastoupeného Doc. JUDr. Milanem Kindlem, CSc., advokátem se sídlem v Chomutově, Blatenská č. 3218/83, proti žalovanému Dolu Kohinoor a.s. se sídlem v Horním Jiřetíně - Dolní Jiřetín č. 5, IČO 254 11 616, o 106.267,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 8 C 330/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. dubna 2015 č.j. 12 Co 443/2014-227, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.4.2015 č.j. 12 Co 443/2014-227, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce vypracování revizního znaleckého posudku při pochybnostech soudu o správnosti již vypracovaného znaleckého posudku srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.4.2012 sp. zn. 21 Cdo 4562/2010, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.8.2012 sp. zn. 21 Cdo 2824/2011 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.5.2015 sp. zn. 21 Cdo 1424/2014, k otázce možnosti soudu upustit od výslechu znalce je-li odstraněn rozpor v závěrech znaleckých posudků revizním rozsudkem jiného znalce srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6.8.2015 sp. zn. 21 Cdo 2784/2014 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.11.2015 sp. zn. 21 Cdo 4543/2014) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

V části dovolání žalobce uplatnil jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (zpochybňuje-li skutková zjištění, která byla pro právní posouzení věci odvolacím soudem rozhodující, zejména závěr odvolacího soudu, že není dána příčinná souvislost mezi škodou vzniklou žalobci a pracovním úrazem žalobce, a namítá-li dále, že soud neprovedl výslech lékaře, který žalobce operoval, když příslušné záznamy byly součástí lékařské dokumentace žalobce, a polemizuje-li s tím, ke kterým znaleckým závěrům odvolací soud při posuzování vztahu příčiny a následku přihlížel), a proto dovolání trpí vadami, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. ledna 2016

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu