21 Cdo 5208/2007
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 5208/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobců a) S. G., s. s r.o., b) JUDr. M. K., proti žalovanému B. V., o neúčinnost právních úkonů a vydání plnění do konkursní podstaty, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 9 C 253/2005, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. prosince 2006 č.j. 30 Co 602/2006-59, takto:

I. Řízení o dovolání žalobců se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobci se domáhali, aby bylo určeno, že "smlouvy uzavřené mezi žalobcem a úpadcem K. G. H. a.s., konkrétně smlouva kupní o koupi movitých věcí (zařízení lomu na P.), smlouva nájemní o pronájmu koupených movitých věcí na lomech dne 1.1.2002, smlouva nájemní o pronájmu nemovitostí na P. dne 1.1.2002, smlouva mandátní uzavřená dne 1.1.2002 na 90.000,- Kč měsíčně, jsou vůči konkursním věřitelům neúčinné", a aby bylo žalovanému uloženo "vydat" do konkursní podstaty úpadce K. G. H. a.s., "finanční prostředky vyplacené na základě mandátní smlouvy z 1.1.2002, finanční prostředky vyplacené na základě nájemních smluv z 1.1.2002 za pronájem movitých věcí a nemovitostí na P. a vrátit koupené věci a doplatit případnou finanční částku za ztrátu či opotřebení dle znaleckého posudku". Žalobu zdůvodnili zejména tím, že na majetek obchodní společnosti K. G. H. a.s., byl usnesením Krajského soudu v Plzni z dne 19.8.2003 sp. zn. 26 K 29/2003 prohlášen konkurs, že uvedené smlouvy jsou ve smyslu ustanovení § 42a občanského zákoníku a § 16 zákona o konkursu a vyrovnání vůči konkursním věřitelům neúčinné a že žalovaný je povinen vydat podle nich přijatá plnění do konkursní podstaty.

Okresní soud v Kolíně, kterému věc byla postoupena na základě usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18.7.2005 č.j. Ncp 1321/2005-20, žalobce nejprve usnesením ze dne 3.1.2006 č.j. 9 C 253/2005-28 vyzval k doplnění žaloby o chybějící náležitosti ve lhůtě do 15 dnů od doručení usnesení a posléze usnesením ze dne 28.2.2006 č.j. 9 C 253/2005-37 žalobu odmítl a rozhodl, že žalobci jsou povinni zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 4.650,- Kč k rukám advokátky JUDr. Š. V. Své rozhodnutí o odmítnutí žaloby podle ustanovení § 43 odst.2 o.s.ř. zdůvodnil tím, že žalobci přes výzvu soudu žalobu nedoplnili a že pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat.

K odvolání žalobců Krajský soud v Praze usnesením ze dne 19.12.2006 č.j. 30 Co 602/2006-59 změnil usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí žaloby tak, že výše náhrady nákladů řízení činí 2.400,- Kč; jinak usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Shodně se soudem prvního stupně dovodil, že přes výzvu vady žaloby nebyly odstraněny, že "žalobní petit je i nadále nesrozumitelný a neurčitý" a že pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat; žaloba proto musela být podle ustanovení § 43 odst.2 o.s.ř. odmítnuta.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali oba žalobci dovolání. Namítají, že vady žaloby odstranili, že však odvolací soud jim podání přípisem ze dne 11.12.2006 vrátil s odůvodněním, že "spis se u Krajského soudu v Praze nenachází a dosud nebyl po doplnění soudu vrácen", a v mezidobí o věci rozhodl. Žalobci dovozují, že správně mělo být doplnění žaloby včetně listin postoupeno do spisu soudu prvního stupně, čímž by bylo zajištěno, aby odvolací soud k nim mohl přihlédnout. Žalobci navrhli, aby dovolací soud zrušil usnesení soudů obou stupňů a aby věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst.1 o.s.ř.).

Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem,

je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.a) o.s.ř.], nebo

je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.b) o.s.ř.], nebo

je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.3 o.s.ř.).

Nemá-li dovolatel - fyzická osoba právnické vzdělání, dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst.4 o.s.ř.)

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobkyně b), která současně jednala za žalobce a) jako jeho jednatelka [§ 21 odst.1 písm.a) o.s.ř.], měla - podle obsahu dovolání - dosáhnout právnické vzdělání. Protože spolu s podáním dovolání své právnické vzdělání nedoložila, soud prvního stupně oba žalobce usneseními ze dne 10.7.2007 č.j. 9 C 253/2005-75 a ze dne 24.8.2007 č.j. 9 C 253/2005-77 vyzval, aby předložili doklad o právnickém vzdělání jednatelky žalobce a) a žalobkyně b) JUDr. M. K., určil jim k tomu lhůtu 15 dnů od doručení usnesení a upozornil je, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzvě nevyhoví. Přestože usnesení byla doručena žalobkyni b) dne 16.7.2007 a žalobci a) dne 3.9.2007, výzvě dosud nevyhověli.

Vzhledem k tomu, že žalobci přes výzvu nedoložili právnické vzdělání jednatelky žalobce a) a žalobkyně b) JUDr. M. K., nebylo dovolacímu soudu prokázáno, že by žalovaná b) měla jako dovolatelka právnické vzdělání a že by za žalobce a) podala dovolání osoba uvedená v ustanovení § 21 o.s.ř., která by opravdu měla právnické vzdělání. Žalobci tedy neodstranili nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byli o důsledcích své nečinnosti poučeni, a proto Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobců - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř., neboť žalobci s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemají právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu