21 Cdo 5204/2016
Datum rozhodnutí: 21.12.2016
Dotčené předpisy: § 138 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 9 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201421 Cdo 5204, 5208/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti v Praze 2, Vyšehradská č. 427/16, IČO 00025429, o 11 000 000 Kč, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě na obnovu řízení podané žalobcem proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 6. září 2011 č. j. 10 C 379/2009-138 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. února 2012 č. j. 16 Co 5/2012-153, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 379/2009, o dovoláních žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2016 č. j. 16 Co 88/2016-275 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. září 2016 č. j. 16 Co 323/2016-288, takto:

I. Dovolací řízení se zastavují .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacích řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2016 č. j. 16 Co 88/2016-275 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 9. 2016 č. j. 16 Co 323/2016-288. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích )], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2 000 Kč za každé z nich. Ačkoliv řízení o těchto dovoláních nejsou osvobozena od soudního poplatku [osvobození podle § 11 odst. 1 písm. n) zákona o soudních poplatcích se ve smyslu § 11 odst. 3 tohoto zákona nevztahuje na řízení o dovolání podaném v řízení o žalobě pro zmatečnost nebo v řízení o povolení obnovy] a ačkoliv u žalobce nejsou splněny ani podmínky pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 o. s. ř., neboť hodnověrným způsobem neprokázal své majetkové poměry tak, aby bylo možno posoudit, zda vůbec splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., žalobce soudní poplatky za dovolání nezaplatil ve stanovené lhůtě ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2016 č. j. 21 Cdo 5204, 5208/2016-294.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2016 č. j. 16 Co 88/2016-275 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 9. 2016 č. j. 16 Co 323/2016-288 podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Kromě toho žalobce nebyl při podání ani jednoho z dovolání proti usnesením odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebyla sepsána advokátem a ani nebylo zjištěno, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Dovolatel ani přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 7. 10. 2016, neodstranil nedostatek podmínky dovolacích řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen; podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacích řízeních ve smyslu ustanovení § 241 o. s. ř. tak nebyla splněna, a proto by dovolací řízení musela být rovněž zastavena podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacích řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2016

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu