21 Cdo 505/2017
Datum rozhodnutí: 25.04.2017
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 505/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce ZEOP, s. r. o. se sídlem v Praze 4 - Chodově, Hrdličkova č. 2206/5, IČO 65412711, zastoupeného Mgr. Pavlem Štembrokem, advokátem se sídlem v Brně, Čechyňská č. 419/14a, proti žalovaným 1) Mgr. N. Š. a 2) Mgr. K. L. , oběma zastoupeným Mgr. Jaroslavem Nekudou, advokátem se sídlem v Ivančicích, Drůbežní trh č. 89/1, o neúčinnost darovací smlouvy, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 54 C 100/2008, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. října 2016 č. j. 21 Co 282/2015-350, takto:

Dovolání žalovaných se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 10. 2016 č. j. 21 Co 282/2015-350 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v závěru, že usnesením Policie ČR, Obvodního ředitelství policie Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, 3. Oddělení hospodářské kriminality, ze dne 31. 7. 2015 č. j. KRPA-131760-61/TČ-2014-001493, jímž byla odložena trestní věc podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 a 2 trestního zákoníku, kterého se měla dopustit podezřelá JUDr. J. V., odpadla překážka, pro kterou bylo v projednávané věci přerušeno řízení, v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2009 sp. zn. 32 Cdo 4179/2007 a v něm vyjádřený závěr, že soud je v občanském soudním řízení vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, a kdo je spáchal, že soud je vázán výrokem rozsudku vydaného v trestním řízení, nikoli jeho odůvodněním, že však není oprávněn zkoumat věcnou správnost výroku takového rozhodnutí, ani procesní postup vedoucí k příslušnému rozhodnutí; k pokračování řízení po odpadnutí jeho překážky spočívající v trestním řízení srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2015 sp. zn. 23 Cdo 4119/2014) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalovaných podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2017
JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu