21 Cdo 5013/2016
Datum rozhodnutí: 02.12.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 věta první o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 5013/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce J. P., zastoupeného Mgr. Zuzanou Lubojackou, advokátkou se sídlem ve Frýdku-Místku, Dobrovského č. 724, proti žalované MUDr. M. J., zastoupené JUDr. Tomášem Mikulíkem Hamelem, Ph.D., advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Pod Štandlem č. 2218, o odškodnění za nezaplacení odstupného, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 40 C 15/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12 prosince 2014 č.j. 8 Co 907/2014-265, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Tomáše Mikulíka Hamely, Ph.D., advokáta se sídlem ve Frýdku-Místku, Pod Štandlem č. 2218. S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.12.2014 č.j. 8 Co 907/2014-265 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.; srov. například právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014, nebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.8.2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, popř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014) žalobce odkázal na již zrušenou právní úpravu přípustnosti dovolání účinnou do 31.12.2012, aniž by vůbec vylíčil, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až § 238a o.s.ř., jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (vznáší-li dovolatel výhrady proti správnosti skutkových zjištění soudů a proti jejich hodnocení důkazů); a v dovolacím řízení tedy nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. prosince 2016 JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu