21 Cdo 5/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 email: p o d atelna@nso ud .cz

Krajský soud v Plzni

V BrnČ dne 10. prosince 2013 sp. zn.: 21 ICdo 5/2013

Vracím spis zn. 139 ICm 2401/2011 zpČt, nebo bylo zjištČno, že byl p edložen k rozhodnutí o dovolání, aniž by k nČmu byly p ipojeny-s výjimkou oznámení založeného na .l. 36 a smlouvy na .l. 46 až 51-všechny listiny, kterých se strany dovolávají, kterými byl v ízení proveden d kaz a o které se opírá rozhodnutí soud obou stup .

Protože takový postup je nesprávný a zcela nep ijatelný, p edložte vČc znovu k rozhodnutí o dovolání poté, co všechny uvedené listiny budou (v originále nebo ovČ ené kopii) založeny ve spise.

JUDr. Ljubomír D r á p a l, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jitka Trávníková isir.justi ce.cz