21 Cdo 4998/2007
Datum rozhodnutí: 20.11.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 4998/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce R. P., proti žalovanému T. T. s.r.o., zastoupenému advokátem, o neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C 26/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. března 2007 č.j. 15 Co 121/2006-92, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 13.3.2007 č.j. 15 Co 121/2006-92 změnil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 8.12.2005 č.j. 13 C 26/2004-70 tak, že zamítl žalobu o určení, že rozvázání pracovního poměru mezi účastníky dohodou ze dne 5.1.2004 je neplatné, a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému na nákladech řízení před soudy obou stupňů 12.921,- Kč k rukám advokáta. Odvolací soud dospěl k závěru, že uzavření předmětné dohody o rozvázání pracovního poměru nebylo výsledkem protiprávního jednání ze strany žalovaného a vůle žalobce byla svobodná, neboť podle názoru soudu se nemůže jednat o bezprávnou výhružku ani o zneužití výkonu práva na újmu zaměstnance (§ 7 odst. 2 zák. práce), pokud zaměstnavatel návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou odůvodní tím, že jsou podle jeho názoru dány důvody pro vymáhání náhrady škody, příp. ke skončení pracovního poměru okamžitým zrušením či výpovědí , protože tímto způsobem hrozí něčím, co je za účelem skončení pracovního poměru oprávněn učinit . Na rozdíl od soudu prvního stupně proto dovodil, že dohoda o rozvázání pracovního poměru uzavřená mezi účastníky dne 5.1.2004 splňující požadavek písemné formy je platným právním úkonem.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 20.10.2008 vzal výslovně zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 150 a § 151 o.s.ř., neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. listopadu 2008

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu