21 Cdo 4920/2015
Datum rozhodnutí: 10.12.2015
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 4920/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobců a) V. K. a b) M. K. , obou zastoupených Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem v Ostravě Slezské Ostravě, Jaklovecká č. 1249/18, proti žalovaným 1) Raiffeisen stavební spořitelna a. s. se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 2747/99, IČO 49241257, 2) EURODRAŽBY.CZ a. s. se sídlem v Praze 8 Čimicích, Čimická č. 780/61, IČO 25023217, zastoupenému JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Opletalova č. 1535/4, a 3) JUDr. Kateřině Danielové, advokátce se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Na Hradbách č. 1440/16, jako insolvenční správkyni dlužnice M. K., o nepřípustnost prodeje zástavy ve veřejné dražbě, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 17 C 31/2013, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. dubna 2015 č. j. 8 Co 160/2015-228, takto:
I. Řízení o dovolání žalobců se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 4. 2015 č. j. 8 Co 160/2015-228 podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť nebyla splněna podmínka povinného zastoupení dovolatelů při podání dovolání (§ 241 o. s. ř.).

Požadavku na povinné zastoupení dovolatelé, kteří jsou fyzickými osobami bez dosaženého právnického vzdělání, nevyhoví již tím, že mají zástupcem advokáta (případně notáře, jde-li o věci uvedené v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), ale teprve tehdy, bude-li dovolání advokátem (nebo notářem) také sepsáno (§ 241 odst. 4 o. s. ř.). Ačkoliv byl žalobcům pravomocným usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 29. 7. 2015 č. j. 17 C 31/2013-270 ustanoven zástupcem advokát Mgr. Petr Miketa a ačkoliv byli žalobci (prostřednictvím ustanoveného zástupce) usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 29. 7. 2015 č. j. 17 C 31/2013-268 vyzváni k odstranění vad (k doplnění) dovolání, ustanovený zástupce ve stanovené lhůtě 2 měsíců od právní moci výroku II. usnesení, kterým jim byl advokát pro podání dovolání a zastupování v dovolacím řízení ustanoven (a ani do současné doby) dovolání proti usnesení odvolacího soudu nesepsal; podmínka povinného zastoupení žalobců v dovolacím řízení tudíž nebyla splněna.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2015

JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu