21 Cdo 4807/2014
Datum rozhodnutí: 17.12.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4807/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce 01/85 ZO ČSOP DINOSAURUS se sídlem v Praze 5, Stodůlky, K Jasánkám č. 1189/12b, IČO 64935507, zastoupeného Mgr. Romanem Seidlerem, advokátem se sídlem v Plzni, Malická č. 11, proti žalovanému ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY SDRUŽENÍ MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ČSOP se sídlem v Praze, Michli (Praha 4), Michelská č. 48/5, IČO 49629212, o určení, zda je rozhodnutí občanského sdružení v souladu se zákonem a stanovami, o žalobě pro zmatečnost podané spolkem Mladí ochránci přírody se sídlem v Praze, Novém Městě, Dittrichova č. 337/9, IČO 22875352, zastoupeným Mgr. Martinem Elgerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova č. 30, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. září 2012, č. j. 16 C 90/2012 - 90, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 16 C 90/2012, o dovolání spolku Mladí ochránci přírody proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2014, č. j. 51 Co 236/2013 - 211, takto:

I. Dovolání spolku Mladí ochránci přírody se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Dovolání spolku Mladí ochránci přírody proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2014, č. j. 51 Co 236/2013 - 211, není podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné, neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu na vyřešení otázek předestřených a výslovně formulovaných dovolatelem nezávisí ani nespočívá [jelikož je založeno na závěru, že navrhovatel-dovolatel nebyl účastníkem (ani vedlejším účastníkem) původního řízení, a z tohoto důvodu nebyl k podání žaloby pro zmatečnost legitimován, jenž sám k zamítnutí žaloby postačuje], a je v souladu s výslovným zněním zákona, odbornou literaturou [srov. § 229 o. s. ř. ve spojení s § 90 a 93 o. s. ř. a § 231 odst. 1 o. s. ř. a dále též viz Drápal, L., Bureš. J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. I. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, str. 1812 a 1829, kde se mj. uvádí, že k žalobě pro zmatečnost je legitimován účastník původního řízení, popřípadě jeho právní nástupce z důvodu univerzální nebo singulární sukcese, vůči němuž je napadené pravomocné rozhodnutí ve smyslu § 159a odst. 1 o. s. ř. závazné , a že vedlejší účastník může podat svým jménem žalobu pro zmatečnost ze stejných důvodů a za stejných podmínek jako účastník; předpokladem však je, že jako vedlejší účastník vstoupil do původního řízení a že se účastnil původního řízení již v době vyhlášení (vydání) napadeného rozhodnutí ] i s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn. 21 Cdo 4629/2009, či ze dne 7. září 2011, sp. zn. 21 Cdo 1877/2011) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání spolku Mladí ochránci přírody podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. prosince 2014

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu