21 Cdo 477/2012
Datum rozhodnutí: 20.02.2013
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. b, c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 243b odst. 5 věta první o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 218 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
21 Cdo 477/2012

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce Ing. P. D. , zastoupeného Mgr. Davidem Obenrauchem, advokátem se sídlem v Brně, Kopečná č. 987/11, proti žalovaným 1) P. C. a 2) V. C. , oběma zastoupeným JUDr. Kristinou Škampovou, advokátkou se sídlem v Brně, Pellicova č. 29/8, o určení neplatnosti zástavní smlouvy, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 31 C 182/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. června 2011, č. j. 49 Co 261/2009-90, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovaným na náhradě nákladů dovolacího řízení 8.228,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Kristiny Škampové, advokátky se sídlem v Brně, Pellicova č. 29/8.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :


Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2011, č. j. 49 Co 261/2009-90, jímž byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 4. 9. 2008, č. j. 31 C 182/2007-57, ve výroku, kterým byla zamítnuta žaloba, jíž se žalobce domáhal, aby soud určil, že smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti bytu číslo bytové jednotky, o velikosti 186 m, umístěnou ve IV. a V. nadzemním podlaží domu č. p. v ulici K. zapsanou na LV, vedené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, pracoviště Brno, pro katastrální území Stránice, obec Brno, okres Bmonotměsto, a to včetně spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 260 m a pozemku p. č. - zahrada, o výměře 162 m, zapsaných na LV č., vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, pracoviště Brno, pro katastrální území Stránice, obec Brno, okres Brno-město ve výši id. 16713/70435, ze dne 30. 7. 2007 uzavřená mezi P. C., V. C. a Sdružením Klácelova 1 / Údolní 95, IČ: 26606356 je neplatná , a ve výroku o náhradě nákladů řízení a jímž bylo rozhodnuto, že žalobce je povinen zaplatit žalovaným oprávněným společně nerozdílně na náhradě nákladů odvolacího řízení 31.920,- Kč k rukám advokátky JUDr. Kristiny Škampové, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění do 31. 12. 2012 (dále jen o. s. ř. ), když dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán před 1. 1. 2013 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony)] a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou soudů, podle které na určení, že je neplatná zástavní smlouva, podle níž bylo vloženo do katastru nemovitostí zástavní právo, není naléhavý právní zájem [§ 80 písm. c) o. s. ř.] a k odstranění nejistoty v právním postavení žalobce nebo k zamezení ohrožení jeho práva může v tomto případě vést pouze určení toho, zda tu zástavní právo je či není (srov. odvolacím soudem zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2003, sp. zn. 21 Cdo 58/2003, který byl uveřejněn pod č. 2 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2004). Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

V dovolacím řízení vznikly žalovaným náklady, které spočívají v odměně za zastupování advokátem ve výši 6.500,- Kč [srov. § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1 a § 19a vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb., č. 277/2006 Sb. a Čl. II vyhlášky č. 64/2012 Sb.] a v paušální částce náhrad výdajů ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb., č. 276/2006 Sb. a č. 399/2010 Sb.), celkem ve výši 6.800,- Kč. Vzhledem k tomu, že zástupkyně žalovaných advokátka JUDr. Kristýna Škampová osvědčila, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům řízení, které žalovaným za dovolacího řízení vznikly, vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad výdajů rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty určená z odměny za zastupování, z náhrad a z jejích hotových výdajů (srov. § 137 odst. 1 a 3 a § 151 odst. 2 větu druhou o. s. ř.) podle sazby daně z přidané hodnoty [21% - srov. § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty], tedy částka 1.428,- Kč. Protože dovolání žalobce bylo odmítnuto, dovolací soud mu podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. uložil, aby žalovaným tyto náklady nahradil. Žalobce je povinen náhradu nákladů řízení v celkové výši 8.228,- Kč zaplatit k rukám advokátky, která žalované v tomto řízení zastupovala (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 20. února 2013


JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu