21 Cdo 4721/2015
Datum rozhodnutí: 12.11.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4721/2015U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně N. Č. , zastoupené JUDr. Ing. Markem Andráškem, advokátem se sídlem v Teplicích, Aloise Jiráska č. 1367/1, proti žalovanému Z. Č. , zastoupenému JUDr. Ivo Koulou, advokátem se sídlem v Teplicích, Krupská č. 28/30, o výživné rozvedené manželky, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 17 C 133/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. dubna 2015, č. j. 12 Co 73/2015-34, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobkyně směřující podle jeho obsahu proti výroku usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 4. 2015, č. j. 12 Co 73/2015-34, kterým potvrdil rozsudek Okresního soudu v Teplicích ze dne 6. 1. 2015, č. j. 17 C 133/2014-15, ve výroku, jímž žalobkyni uložil zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 36.445,20 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Ivo Kouly, advokáta se sídlem v Teplicích, Krupská č. 28/30, není podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinného od 1. 1. 2014, přípustné, neboť jím napadá výrok rozhodnutí odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč.

Na tomto závěru nic nemění ani nesprávné poučení v napadeném usnesení, podle něhož je dovolání proti němu (za určitých podmínek) přípustné; takové nesprávné poučení přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. listopadu 2015


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu