21 Cdo 4628/2009
Datum rozhodnutí: 09.12.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 4628/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. A. , zastoupeného JUDr. Ing. Jiřím Vlčkem, advokátem se sídlem v Praze 4 Záběhlicích, Severovýchodní č. II/12, proti žalované České pojišťovně a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená č. 75/16, IČ 45272956, o 57.272,- Kč a náhradu bolestného, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 3 C 262/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 1. června 2009 č. j. 18 Co 109/2009-150, takto :

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 1.6.2009 č.j. 18 Co 109/2009-150, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Chrudimi ze dne 10.12.2008 č. j. 3 C 262/2004-119, ve věci samé (tj. ve výroku, jímž byla zamítnuta žaloba co do zbytku tj. aby žalovaný byl uznán povinným zaplatit žalobci dalších 51.770,- Kč s 2% úrokem od 22.10.2004 do zaplacení ), není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemůže mít po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř. vzhledem k tomu, že v dovolání byl uplatněn (jak vyplývá z jeho obsahu - srov. § 41 odst. 2 o.s.ř.) dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. Podstatou námitek dovolatele je především nesouhlas s tím, jak soudy hodnotily provedené důkazy (namítá-li, že odvolací soud neprovedl sám dokazování i přesto, že ze strany žalobce byly navrženy výslechy dalších osob lékařů, kteří mají ve zdravotní péči žalobce ohledně jeho dalších onemocnění , a že vystavení pracovní neschopnosti by mělo být pojato jako rozhodnutí správního orgánu, neboť rozhodnutí o pracovní neschopnosti je v kompetenci ošetřujícího lékaře a je pod drobnohledem revizní komise ); podrobuje tedy kritice skutková zjištění odvolacího soudu, z nichž napadený rozsudek vychází [srov. právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2004, sp.zn. 21 Cdo 541/2004, které bylo uveřejněno pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004, a obdobně též právní názor vyjádřený v usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 7. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, uveřejněném pod č. 130 v časopise Soudní judikatura, roč. 2006, podle něhož k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř., jestliže tvrzené vady procesu získání skutkových zjištění (zejména provádění a hodnocení důkazů) nezahrnují podmínku existence právní otázky zásadního významu, a § 241a odst. 3 o. s. ř. nemůže být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přihlédnuto].

Protože dovolání žalobce proti rozhodnutí odvolacího soudu není přípustné, Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalované v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2010

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.
předseda senátu