21 Cdo 458/2014
Datum rozhodnutí: 09.04.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1, věta první o. s. ř., § 241a odst. 1 a 2 o. s. ř.21 Cdo 458/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce M. Z. , zastoupeného JUDr. Petrem Hrůzou, advokátem se sídlem v Tachově, náměstí Republiky č. 58, proti žalovanému HÖDLMAYR Logistics Czech Republic a. s. se sídlem Jeneč, Nádražní č. 350, IČO 45806497, zastoupenému Mgr. Josefem Bedečem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Na Vyhlídce č. 1030/53, o 434.295,- Kč s úrokem z prodlení, vedené u Okresního soudu Praha západ pod sp. zn. 107 EC 229/2012, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. října 2013, č. j. 23 Co 367/2013-108, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 12.463,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Petra Hrůzy, advokáta se sídlem
v Tachově, náměstí Republiky č. 58. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2013, č. j. 23 Co 367/2013-108, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (žalovaný zpochybňuje skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o důvodnosti nároku žalobce na zaplacení mzdy za práci přesčas, a kromě toho namítá jiné vady řízení, které podle jeho názoru měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci); v dovolacím řízení nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. dubna 2014
JUDr. Mojmír Putna předseda senátu