21 Cdo 4519/2015
Datum rozhodnutí: 10.11.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4519/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobkyně M. B. , zastoupené JUDr. Tomášem Markem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Havlíčkova č. 1400/29, proti žalovaným 1) P. B. , 2) L. B. a 3) P. B. , všem zastoupeným Mgr. Ing. Milanem Sochorem, advokátem se sídlem v Brně, Divadelní č. 614/6, o nahrazení souhlasu žalovaných s vydáním předmětu soudní úschovy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 11 C 552/2013, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. března 2015 č. j. 13 Co 471/2014-125, takto:

I. Dovolání žalovaných se odmítá .
II. Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Tomáše Marka, advokáta se sídlem v Jihlavě, Havlíčkova č. 1400/29.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2015 č. j. 13 Co 471/2014-125 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje způsobilé vymezení předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, nebo odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (namítají-li dovolatelé vady řízení, které spatřují v tom, že odvolací soud neprovedl důkaz usnesením Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 14. 8. 2014 č. j. 13 C 84/2005-768, jímž byl schválen smír, a protokolem o jednání uvedeného soudu z téhož dne a že zástupci žalovaných nezaslal vyjádření žalobkyně k jejich odvolání ani protokol o jednání odvolacího soudu), a v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 10. listopadu 2015

JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu