21 Cdo 4500/2007
Datum rozhodnutí: 10.09.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 4500/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně Z. o. e. č. , zastoupené advokátem, proti žalovanému N. p. ú., za účasti O. o. p. s. p. o. p. N. p. ú., jako vedlejšího účastníka na straně žalobkyně, o splnění povinnosti dohodnout termíny prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 C 323/2004, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. ledna 2007 č.j. 16 Co 316/2006-94, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě k odvolání žalovaného usnesením ze dne 24.1.2007 č.j. 16 Co 316/2006-94 (ve znění opravného usnesení ze dne 22.8.2007 č.j. 16 Co 316/2006-121) zrušil rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 22.11.2005 č.j. 16 C 323/2004-54 v odstavci I. výroku, jímž byla žalovanému uložena povinnost dohodnout se žalobkyní termíny prověrek BOZP na pracovištích žalovaného hradu B. a hradu Š. za období roku 2004 do 3 dnů od právní moci rozsudku ; a v tomto rozsahu řízení zastavil, a zároveň rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na nákladech řízení před soudem prvního stupně částku 6.475,- Kč, že Česká republika nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně a že žádný z účastníků ani vedlejší účastník nemají právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. V průběhu odvolacího řízení žalobkyně vzala zpět žalobu na uložení povinnosti žalovanému dohodnout s žalobkyní termíny prověrek BOZP na pracovištích žalovaného hradu B. a hradu Š. za období roku 2004 . Jelikož žalovaný s tímto zpětvzetím žaloby souhlasil, zrušil odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně v rozsahu zpětvzetí žaloby a v tomto rozsahu řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v němž zejména namítá, že odvolací soud nesprávně označil název žalobkyně, aniž by změnu názvu žalobkyně jakýmkoliv způsobem odůvodnil . Domnívá se, že změna názvu žalobkyně je vnitřní záležitostí odborové organizace , která je chráněna před zásahy orgánu státní moci a proto nemůže být název právnické osoby měněn rozhodnutím orgánu státní moci, tedy ani soudem. Odvolací soud tedy nerespektuje změnu názvu žalobkyně, kterou schválila členská schůze . Dovolatelka dále napadá výrok odvolacího soudu o povinnosti žalobkyně nahradit žalovanému náklady řízení před soudem prvního stupně.

Shora uvedené dovolání žalobkyně podáním ze dne 8.10.2007 vzala výslovně zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 150 a § 151 o.s.ř., neboť žalobkyně, která z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. září 2008

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu