21 Cdo 4399/2016
Datum rozhodnutí: 07.12.2016
Dotčené předpisy: § 243c o. s. ř.21 Cdo 4399/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce J. V. , zastoupeného Mgr. Václavem Stehlíkem, advokátem se sídlem v České Lípě, U Synagogy č. 701/2, proti žalované České republice - České správě sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová č. 1292/25, IČO 00006963, pracoviště v Ústí nad Labem, Revoluční č. 3289/15, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 15 Nc 15109/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 29. ledna 2016 č.j. 83 Co 365/2015-15, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 29.1.2016 č.j. 83 Co 365/2015-15 Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.) [srov. též právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.8.2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, popř. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014], jednak v něm nebyl vymezen dovolací důvod způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. (uvádí-li dovolatel důvody, které nejsou způsobilé zpochybnit správnost napadeného usnesení odvolacího soudu), a v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 7. prosince 2016 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu