21 Cdo 4364/2014
Datum rozhodnutí: 20.11.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4364/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce J. K. , zastoupeného JUDr. Janou Brhlovou, advokátkou se sídlem v Karviné, Karola Śliwky č. 129/12, proti žalované Městské realitní agentuře, s. r. o. se sídlem v Havířově Městě, U Lesa č. 865/3a, IČO 64084744, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 24 C 45/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2013 č. j. 16 Co 181/2013-70, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2013 č. j. 16 Co 181/2013-70 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje způsobilé vymezení předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. (takovým vymezením není sdělení dovolatele, že rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byl změněn rozsudek Okresního soudu v Karviné č. j. 24 C 45/2012-49 ze dne 25. 4. 2013 , kterým odkázal na již zrušenou právní úpravu přípustnosti dovolání účinnou do 31. 12. 2012, aniž by vůbec vylíčil, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až § 238a o. s. ř.), a jednak v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (dovolatel trvá na tom , že se jednání vytýkaného mu žalovanou v okamžitém zrušení pracovního poměru ze dne 11. 5. 2012 dopustil na pokyn svého nadřízeného, přestože toto jeho tvrzení soudy neměly za prokázané, a namítá vadu řízení, kterou spatřuje v tom, že odvolací soud neprovedl znovu důkazy, které mohly mít na rozhodnutí odvolacího soudu vliv ), a v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. listopadu 2014

JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu