21 Cdo 4314/2016
Datum rozhodnutí: 03.01.2017
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4314/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Romanem Fialou ve věci dědictví po L. Š., zemřelém dne 18. prosince 2011, za účasti 1) Z. M. , 2) Nemocnice České Budějovice, a.s. , se sídlem v Českých Budějovicích, B. Němcové č. 585/54, IČO 26068877, zastoupené Mgr. Jiřím Jaruškem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Radniční č. 489/7a, 3) Credit One, a.s. , se sídlem v Praze 1, V Celnici č. 1031/4, IČO 27627721, zastoupené JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem se sídlem v Praze 7, Jankovcova č. 1518/2, 4) Citibank Europe plc se sídlem v Dublinu, North Vall Quay č. 1, Irsko, Citibank Europe plc, organizační složky se sídlem v Praze 5, Bucharova č. 2641/14, IČO 28198131, 5) MONETA Money Bank, a.s. , se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1422/1a, IČO 25672720, 6) Československé obchodní banky, a.s. , se sídlem v Praze 5, Radlická č. 333/150, IČO 00001350, zastoupené Mgr. Jiřím Žákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní č. 60/28, 7) Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 9, Drahobejlova č. 1404/4, IČO 47114975, pobočky v Českých Budějovicích, Česká č. 24, 8) P. Š. a 9) L. Š. , o žalobě na obnovu řízení podané Credit One, a.s., proti usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 16. prosince 2014, č. j. 23 D 200/2011-249, a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. dubna 2015, č. j. 7 Co 849/2015-332, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 4 C 162/2015, o dovolání Credit One, a.s., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. března 2016, č. j. 19 Co 368/2016-56, takto:

I. Dovolání Credit One, a.s., se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání Credit One, a.s., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.3.2016, č.j. 19 Co 368/2016-56, podle ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (namítá-li dovolatel, že řízení před odvolacím soudem je postiženo vadami, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, jestliže odvolací soud jednak neprovedl jakékoliv dovolatelem navržené důkazy, v rozhodnutí neuvedl žádné skutkové okolnosti a skutkové závěry a oproti soudu prvního stupně se zabýval meritem věci a své závěry náležitě neodůvodnil, jednak postupoval v rozporu s ustanovením § 212a odst. 6 o.s.ř.), a v dovolacím řízení nelze pro uvedený nedostatek pokračovat. V této souvislosti nemůže být důvodná ani námitka dovolatele o porušení jeho základního práva na spravedlivý proces a soudní ochranu, neboť právo na spravedlivý proces nelze interpretovat tak, že by znamenalo právo na příznivé rozhodnutí ve věci.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. ledna 2017
JUDr. Roman Fiala předseda senátu