21 Cdo 4313/2016
Datum rozhodnutí: 21.11.2016
Dotčené předpisy: § 252 odst. 1 předpisu č. 262/2006Sb., § 252 odst. 5 předpisu č. 262/2006Sb.21 Cdo 4313/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce K N O T, s.r.o. se sídlem v Trutnově, Zelenkova č. 558, IČO 25285742, zastoupeného JUDr. Heinzem Eflerem, advokátem se sídlem v Trutnově, Pražská č. 88, proti žalované Z. P., zastoupené Mgr. Alenou Řenďovskou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Panská č. 6, o 26.114,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp.zn. 9 C 140/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. dubna 2016, č. j. 26 Co 402/2015-149, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.983,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Aleny Řenďovské, advokátky se sídlem v Praze 1, Panská č. 6.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Dovolání žalobce proti výroku II. rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. dubna 2016, č.j. 26 Co 402/2015-149, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. (ve vztahu k obsahově shodné dřívější právní úpravě) zejména Stanovisko k uplatňování ustanovení zákoníku práce o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1976, pod č. 12, ze kterého se podává, že dohodou o hmotné odpovědnosti bere zaměstnanec na sebe závazek, že nahradí škodu, která se při inventarizaci bude jevit jako schodek, a že na rozdíl od obecné odpovědnosti za škodu se u této odpovědnosti zavinění zaměstnance předpokládá a zaměstnanec musí dokázat, že ztrátu nezavinil; zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách tehdy, jestliže prokáže, že mu zaměstnavatel nevytvořil přiměřené pracovní podmínky k péči o hodnoty svěřené k vyúčtování (t.j že mu zanedbáním povinností zaměstnavatele bylo znemožněno hospodařit se svěřenými hodnotami a starat se o ně)] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Poukazuje-li dovolatel - ve prospěch svých úvah mimo jiné na výše citované stanovisko, potom přehlíží, že rozsudek odvolacího soudu je v souladu s právními závěry v tomto stanovisku přijatými. Odvolací soud se proto v dovoláním napadeném rozsudku neodchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, jak se dovolatel mylně domnívá, ale naopak z ní vychází.

V části, v níž dovolatel uplatnil jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (zpochybňuje-li skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že žalobce nevytvořil žalované přiměřené pracovní podmínky k péči o hodnoty svěřené k vyúčtování a že proto se žalovaná své odpovědnosti za schodek zprostila, avšak pouze z 80% , neboť nelze přehlédnout, že žalovaná uvedenou situaci tolerovala a nepožadovala po žalobci zjednání nápravy ), dovolání trpí nedostatkem, pro který nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Namítá-li dovolatel, že rozsudek odvolacího soudu byl nepředvídatelným rozhodnutím, potom pomíjí, že rozhodnutí odvolacího soudu může být pro účastníka nepředvídatelné jen tehdy, kdyby odvolací soud při svém rozhodování přihlížel k něčemu jinému, než co bylo tvrzeno nebo jinak vyšlo najevo za řízení před soudem prvního stupně nebo co za odvolacího řízení uplatnili účastníci, tedy, jinak řečeno, jen kdyby vzal v úvahu něco jiného, než co je známo také účastníkům řízení (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.12.2010 sp.zn. 21 Cdo 1037/2009). O takový případ se však v projednávané věci - jak je zřejmé z obsahu spisu a z napadeného rozsudku nejedná.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. listopadu 2016
JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu