21 Cdo 4305/2013
Datum rozhodnutí: 04.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 4305/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného I. C. , zastoupeného JUDr. Janem Juračkou, advokátem se sídlem ve Znojmě, Tovární č. 7, proti povinnému K. L. , zastoupenému JUDr. Pavlem Kolaciem, advokátem se sídlem ve Znojmě, náměstí Republiky č. 18, pro 70.885,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 4643/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. července 2013 č.j. 26 Co 149-2013-34, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.7.2013 č.j. 26 Co 149/2013-34 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31.12.2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o.s.ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o.s.ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř., v dovolacím řízení proto nelze pro uvedené nedostatky pokračovat. Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. března 2014 JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu