21 Cdo 4258/2013
Datum rozhodnutí: 07.03.2014
Dotčené předpisy: § 243C odst. 3 o. s. ř., § 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.21 Cdo 4258/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem ve věci úschovy částky 33.142,85 EUR složené složitelem Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, Berliner Straße č. 46-58, Německo, zastoupeným Mgr. Robertem Tschöplem, advokátem se sídlem v Praze 4, Pod křížkem č. 428/4, za účasti příjemců 1) MARK SPENCER INVESTMENT & DEVELOPMENT ENTERPRISES, INC. se sídlem v Kinstownu, Egmont Street č. 30, St. Vincent, a 2) ALLOWRIE s.r.o. se sídlem v Praze 9, Martinická č. 987/3, IČO 28885325, obou zastoupených Mgr. Klárou Stibůrkovou, advokátkou se sídlem v Benešově u Prahy, Husova č. 2117, o žádosti příjemce 1) na vydání předmětu úschovy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 37 Sd 80/2011, o dovolání složitele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2013 č.j. 24 Co 60/2013-76, takto:

I. Dovolání složitele se odmítá .
II. Složitel je povinen zaplatit příjemcům 1) a 2) na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.640,- Kč společně a nerozdílně do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Kláry Stibůrkové, advokátky se sídlem v Benešově u Prahy, Husova č. 2117.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání složitele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.6.2013 č.j. 24 Co 60/2013-76 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl, neboť jeho včas podané dovolání neobsahuje vymezení důvodu dovolání a v dovolacím řízení pro tento nedostatek nelze pokračovat; k podání ze dne 13.11.2013, kterým dovolatel vymezil dovolací důvod, se přitom nepřihlíží, protože jím bylo dovolání doplněno až po uplynutí dovolací lhůty (§ 241b odst.3 věta první o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. března 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu