21 Cdo 4237/2015
Datum rozhodnutí: 05.11.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 4237/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobce S. M. , o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 16. ledna 2014, č. j. 31 Nc 2/2013-109, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 31 Nc 1/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. dubna 2015, č. j. 8 Co 137/2015-28, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. dubna 2015, č. j. 8 Co 137/2015-28 [jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 13. 2. 2015, č. j. 31 Nc 1/2014-14 (55C), kterým žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a byla zamítnuta jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů], a požádal o ustanovení zástupce Mgr. Františka Drlíka pro dovolací řízení.

Podáním dovolání vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. května 2015, sp. zn. 21 Cdo 958, 959, 960/2015).

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 8. října 2015, č. j. 21 Cdo 4237/2015-46.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. dubna 2015, č. j. 8 Co 137/2015-28, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť v řízení vystupoval pouze žalobce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. listopadu 2015

JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu