21 Cdo 4230/2015
Datum rozhodnutí: 05.11.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.21 Cdo 4230/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněného Ředitele Gymnázia J. O. , se sídlem v Kutné Hoře, Jaselská č. 932, proti povinnému B. V. , pro 10.879,- Kč, o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost podané povinným proti usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 25. března 2011, č. j. 84 EXE 751/2010-44, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 9 C 59/2011, o dovolání povinného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. června 2012, č. j. Nco 91/2012-32, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Povinný podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. června 2012, č. j. Nco 91/2012-32 (jímž rozhodl, že soudkyně Krajského soudu v Praze JUDr. Ivana Švehlová a JUDr. Martina Kasíková nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 17 Co 483/2011), a současně požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 dále jen o. s. ř. (viz část první, čl. II., bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.).

Podáním dovolání vznikla povinnému povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 odst. 2 Sazebníku soudních poplatků 2.000,- Kč.

U dovolatele nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř., neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Dovolatel však dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2015, č. j. 21 Cdo 4230/2015-236.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání povinného proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. června 2012, č. j. Nco 91/2012-32, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. listopadu 2015


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu