21 Cdo 4188/2013
Datum rozhodnutí: 04.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 4188/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné GE Money Auto, s.r.o . se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1422/1a, IČO 60112743, zastoupené JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská třída č. 15/16, proti povinnému F. B. , pro 43.130,- Kč, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 21 Nc 10950/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. května 2013 č. j. 9 Co 607/2013-69, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Mostě ze dne 16.5.2013 č.j. 9 Co 607/2013-69 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31.12.2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o.s.ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o.s.ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř., v dovolacím řízení proto nelze pro uvedené nedostatky pokračovat. Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. března 2014

JUDr. Zbyněk Poledna
pověřený člen senátu