21 Cdo 4179/2015
Datum rozhodnutí: 22.10.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 4179/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci péče o nezletilou A. Š. , zastoupenou Městskou částí Praha 12 se sídlem úřadu městské části v Praze 4, Písková č. 830/25, jako kolizním opatrovníkem, dceru matky Mgr. J. Š. a otce Ing. Mgr. J. Š. , zastoupeného JUDr. Filipem Sojákem, advokátem se sídlem v Praze 10, Košická č. 63/30, o výchovu a výživu nezletilé, o schválení důležitých úkonů, o návrhu navrhovatelky Mgr. J. M., na úpravu styku s nezletilou a o návrhu navrhovatelky PhDr. J. Š., na úpravu styku s nezletilou, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 0 P 145/2007, o dovolání otce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. března 2015, č. j. 30 Co 496/2014-2000, takto:

I. Dovolání otce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 13. 6. 2014, č. j. 0 P 145/2007-1842, ve znění opravného usnesení ze dne 17. 9. 2014, č. j. 0 P 145/2007-1884, svěřil nezletilou do péče matky (výrok I.), otci uložil povinnost přispívat na výživu nezletilé v době od 1. 4. 2007 do 31. 8. 2008 částkou 4.000,- Kč měsíčně, v době od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2013 částkou 5.000,- Kč měsíčně, počínaje dnem 1. 9. 2013 částkou 6.000,- Kč měsíčně, splatnou vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky (výrok II.) s tím, že dlužné výživné za dobu od 1. 4. 2007 do 31. 5. 2014 ve výši 251.800,- Kč je otec povinen zaplatit matce v období 24 měsíců tak, že 23 splátek bude po 10.492,- Kč, jedna splátka po 10.484,- Kč, přičemž splátky jsou splatné spolu s běžným výživným v každém kalendářním měsíci do 15. dne v měsíci (výrok III.), a že tato úprava výchovy a výživy stanovená od 1. 9. 2013 platí i pro dobu po rozvodu manželství rodičů (výrok IV.), dále zamítl návrh otce na svěření nezletilé do jeho výchovy a stanovení výživného matce částkou 1.000,- Kč měsíčně (výrok V.), styk otce s nezletilou zakázal (výrok VI.), otci uložil povinnost zaplatit Českému státu znalečné ve výši 36.400,- Kč prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 4 do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok VII.), zamítl návrh PhDr. J. Š. na úpravu styku s nezletilou (výrok VIII.), jakož i návrh J. M. na úpravu styku s nezletilou (výrok IX.), a dále návrh matky na nahrazení souhlasu otce s docházkou nezletilé do mateřské školy (výrok X.); současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok XI.).

K odvolání otce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 3. 3. 2015, č. j. 30 Co 496/2014-2000, rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích pod body I., IV., VI., VIII., IX. a X. potvrdil (výrok I.), ve výrocích o výživném pod body II. a III. jej změnil tak, že otec je povinen platit na výživu nezletilé od 1. 4. 2007 do 31. 8. 2008 částku 3.000,- Kč měsíčně a v době od 1. 9. 2008 nadále částku 4.000,- Kč měsíčně, splatnou vždy do každého 15. dne v měsíci k rukám matky, přičemž dlužné výživné za dobu od 1. 4. 2007 do 28. 2. 2015 ve výši 157.800,- Kč je otec povinen zaplatit k rukám matky do tří měsíců od právní moci rozsudku (výrok II.), a dále rozhodl, že otec je povinen zaplatit České republice na účet Obvodního soudu pro Prahu 4 na nákladech řízení částku 36.400,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok III.) a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok III.).

Dovolání otce směřující podle jeho obsahu proti výroku rozsudku odvolacího soudu, jímž potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích ad. I. a VI., není přípustné podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 - dále jen o. s. ř. (v dané věci bylo řízení zahájeno přede dnem 1. 1. 2014, a proto je třeba podle Čl. II bodu 2. Části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, použít zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013) - k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. dubna 2015, sp. zn. 21 Cdo 1449/2015.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání otce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2015


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu