21 Cdo 4148/2013
Datum rozhodnutí: 15.01.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 4148/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce Apston Capital Ltd. se sídlem v Dublinu 2, Hannover Building, Windmill Lane, 4th Floor, Irsko, zastoupenému Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště č. 259/55, proti žalovanému T. R. , zastoupenému JUDr. Lubošem Hejcmanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Konviktská č. 297/12, o určení neúčinnosti kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 12 C 82/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 21. srpna 2013 č.j. 35 Co 104/2013-395, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.800,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Soni Bernardové, advokátky se sídlem v Brně, Koliště č. 259/55.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 21.8.2013 č.j. 35 Co 104/2013-395 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (dovolatel toliko odkázal na již zrušenou právní úpravu přípustnosti dovolání podle právní úpravy účinné do 31.12.2012, aniž by vůbec vylíčil, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až 238a o.s.ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř.; v dovolacím řízení proto nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. ledna 2014 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu