21 Cdo 4148/2007
Datum rozhodnutí: 13.11.2008
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 3 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 4 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 4148/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně Mgr. M. D., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) A. P., a 2) V. P., o žalobě pro zmatečnost podané žalovanými proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2002, č.j. 54 Co 485/2001-36, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 6 C 364/2006, o dovolání žalovaných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. dubna 2007, č.j. 19 Co 132/2007-32, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaných se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze k odvolání žalovaných usnesením ze dne 13. 4. 2007, č.j. 19 Co 132/2007-32, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 2. 11. 2006, č.j. 6 C 364/2006-26, ve výroku, jímž byla odmítnuta žaloba pro zmatečnost podaná žalovanými proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2002, č.j. 54 Co 485/2001-36, a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Vycházeje ze zjištění, že podání žalovaných doručené Městskému soudu v Praze dne 8. 8. 2005, nesplňovalo zákonné náležitosti uvedené v ustanoveních § 42 odst. 4 a § 232 o.s.ř. (neobsahovalo zejména důvod žaloby pro zmatečnost, vylíčení skutečností svědčících o tom, že žaloba byla podána včas, nebyly v něm označeny důkazy a nebylo v něm ani uvedeno, čeho se domáhají) a že žalovaní byli opakovaně vyzváni k doplnění chybějících náležitostí žaloby pro zmatečnost podle ustanovení § 42 odst. 4 a § 232 odst. 1 o.s.ř. (v rozsahu a způsobem, který byl konkrétně specifikován), jakož i poučeni o tom, že, nebude-li jejich podání doplněno, bude podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítnuto, dospěl odvolací soud shodně se soudem prvního stupně k závěru, že podání žalovaných ani po jeho doplnění (k němuž došlo podáním ze dne 5. 10. 2006) nesplňuje základní zákonné náležitosti řádné žaloby pro zmatečnost, a proto muselo být odmítnuto (§ 43 odst. 2 o.s.ř.); soud prvního stupně správně dovodil, že návrh je neprojednatelný .

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podali žalovaní dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst.1 o.s.ř.).

Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst.2 písm.b) o.s.ř.], nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 3 o.s.ř.).

Nemá-li dovolatel - fyzická osoba právnické vzdělání, dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 4 o.s.ř.)

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst.2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalovaní, kteří jsou fyzickými osobami, podali v dvouměsíční lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř. včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byli zastoupeni advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalovaní měli právnické vzdělání; v dovolání neuvedli, z jakých důvodů usnesení odvolacího soudu napadají ani čeho se domáhají.

K odstranění nedostatku povinného zastoupení Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 3. 8. 2007, č.j. 6 C 364/2006-36, žalované vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení osvědčili soudu předložením listinných důkazů, že jsou pro dovolací řízení zastoupeni advokátem nebo notářem a že dovolání bylo advokátem sepsáno anebo že mají právnické vzdělání ; zároveň je upozornil, že, neosvědčí-li ve stanovené lhůtě uvedené skutečnosti v souladu s touto výzvou, soud řízení zastaví (§ 104 odst. 2 o.s.ř.) . Přestože usnesení soudu prvního stupně bylo žalovaným doručeno dne 13. 8. 2007, žalovaní výzvě soudu ve stanovené lhůtě (ani dosud) nevyhověli a nedostatek povinného zastoupení neodstranili; podáním ze dne 16. 8. 2007 pouze sdělují důvody, pro které je nechce žádný právník zastupovat, a žádají věc předat na NS ČR .

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatelé nesplnili zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu soudu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranili. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalovaných - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalovaní s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemají na náhradu svých nákladů právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. listopadu 2008

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu