21 Cdo 4122/2015
Datum rozhodnutí: 22.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201221 Cdo 4122/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce S. M. , o nejasné podání označené jako žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost , vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 19 Nc 115/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 25. června 2010, č. j. 69 Co 216/2010-91, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci usnesením ze dne 25. 6. 2010, č. j. 69 Co 216/2010-91, potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 22. 2. 2010, č. j. 19 Nc 115/2008-75 (ve výroku I. v tom správném znění, že žaloba ze dne 25. 6. 2008, doručená soudu dne 26. 6. 2008, se odmítá ) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012 dále jen o. s. ř. (viz část první, čl. II., bod 7. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II., bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.).
Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.
Usnesením ze dne 7. 10. 2014, č. j. 19 Nc 115/2008-176, soud prvního stupně žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků a jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl; Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci, usnesením ze dne 30. 12. 2014, č. j. 69 Co 468/2014-191, usnesení soudu prvního stupně potvrdil (toto usnesení nabylo právní moci dne 11. 2. 2015). Lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 13. 4. 2015 (§ 241b odst. 3 o. s. ř.), avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť v řízení vystupoval pouze žalobce.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2015
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu