21 Cdo 4110/2007
Datum rozhodnutí: 22.10.2008
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 4110/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce Č. a.s. zastoupeného advokátem, proti žalovanému "K. ú. p. V., katastrální pracoviště P.", o uložení povinnosti provést výmaz zástavního práva, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 5 C 128/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 26. ledna 2007, č.j. 15 Co 790/2006-47, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu v Pelhřimově dne 22.7.2004 domáhal, aby žalovanému bylo uloženo provést "výmaz zástavy dle smlouvy ze dne 23.4.1997 s právními účinky vkladu ze dne 28.4.1997, a to na LV, KÚ Č., okres P.", jehož znění uvedl. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že zástavní smlouvou "došlo k zastavení nemovitostí u, které nebyly upraveny smlouvou o zástavě", a že nemovitosti jsou nyní v jeho vlastnictví.

Podáním ze dne 20.2.2006, které došlo Okresnímu soudu v Pelhřimově dne 21.2.2006, žalobce sdělil, že "rozšiřuje okruh žalovaného" o E. G., a.s. (správně v ).

Okresní soud v Pelhřimově usnesením ze dne 10.11.2006, č.j. 5 C 128/2004-26 zamítl žalobcův návrh, aby soud připustil přistoupení společnosti E. G. do řízení jako dalšího žalovaného, a rozhodl, že řízení se zastavuje, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Katastrálnímu úřadu pro V., Katastrální pracoviště v P., a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Dospěl k závěru, že žalobce se žalobou, která nesměřuje k zahájení řízení podle ustanovení § 244 a násl. o.s.ř., domáhá uložení povinnosti katastrálnímu úřadu (povinnost provést výmaz zástavního práva na listu vlastnictví) a že rozhodnutí o takové žalobě nespadá do pravomoci soudů. Zamítnutí návrhu na přistoupení dalšího žalovaného do řízení soud prvního stupně zdůvodnil tím, že "přistoupením takového účastníka do řízení by nijak nedošlo k odstranění nedostatku podmínky řízení, tedy nedostatku pravomoci soudu rozhodovat o povinnosti provedení výmazu zástavního práva".

K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře usnesením ze dne 26.1.2007, č.j. 15 Co 790/2006-47 usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že žalobce nepodal žalobu "dle § 244 a násl. o.s.ř.", že uložení povinnosti žalovanému provést výmaz zástavního práva nespadá do pravomoci soudů a že za této situace nejsou splněny podmínky pro přistoupení dalšího účastníka do řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu žalobce podal dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že meritornímu rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy, tj. ve věcech uvedených v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (srov. § 241 odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel nemusí být zastoupen advokátem nebo notářem,

je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.], nebo

je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání [srov. § 241 odst. 2 písm. b) o.s.ř.], nebo

je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 3 o.s.ř.).

Je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samostatný celek, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř., v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (srov. § 241 odst. 4 o.s.ř.).

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel, který je fyzickou osobou, měl právnické vzdělání nebo, jestliže takového vzdělání nedosáhl, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem), popřípadě notářem, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dovolatelem je právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek (kraj), uvedená okolnost má za následek, že za něj musí jednat osoba uvedená v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. nebo v § 21b o.s.ř. anebo osoba uvedená v ustanovení § 26a odst. 3 o.s.ř., je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a o.s.ř., která má právnické vzdělání, nebo že musí být při podání dovolání zastoupen advokátem, popřípadě, jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notářem. Z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. současně vyplývá, že dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem [jde-li v řízení o věc uvedenou v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů] nebo osobou uvedenou v § 21 o.s.ř., v § 21a o.s.ř. v § 21b o.s.ř. anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ledaže by byla dovolatelem fyzická osoba, která dosáhla právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobce, který je právnickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, nejednala za něho osoba uvedená v ustanovení § 21 o.s.ř., která by měla právnické vzdělání, a ani dovolání nebylo sepsáno advokátem nebo osobou uvedenou v ustanovení § 21 o.s.ř., která by měla právnické vzdělání. K odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 22.8.2007, č.j. 5 C 128/2004-72 žalobce ve smyslu ustanovení § 241b odst. 1 a 2 o.s.ř. mimo jiné vyzval, aby si do 10 dnů od doručení usnesení pro podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím v téže lhůtě podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání nebo aby zvolený zástupce ve stejné lhůtě již podané dovolání nahradil nebo doplnil vlastním podáním, popřípadě aby soudu sdělil, že se s již podaným dovoláním ztotožňuje; usnesení bylo žalobci doručeno dne 28.8.2007.

Žalobce poté předložil soudu (podáním ze dne 28.8.2007, které bylo doručeno soudu prvního stupně dne 30.8.2007) plnou moc, kterou udělil advokátu. Prostřednictvím zvoleného zástupce však dovolání proti usnesení odvolacího soudu nepodal a ani jeho prostřednictvím nesdělil, že by se s již podaným dovoláním ztotožnil; důvody dovolání doplnil podáním ze dne 14.4.2008, které došlo soudu prvního stupně dne 15.4.2008, sepsaným předsedou představenstva Bc. Ing. K. N.

Požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání vyhoví - jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. - dovolatel, který je právnickou osobou, nejen tím, že si zvolí zástupcem advokáta nebo, jde-li o věci uvedené v ustanovení § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, notáře, popřípadě že za něho bude jednat osoba uvedená v ustanovení § 21 o.s.ř., která má právnické vzdělání, ale teprve tehdy, bude-li dovolání advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v ustanovení § 21 o.s.ř., která má právnické vzdělání, také sepsáno. Ke splnění požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele - právnické osoby při podání dovolání je tedy třeba, aby zmocněnec dovolatele (advokát nebo notář) nebo osoba uvedená v ustanovení § 21 o.s.ř., která má právnické vzdělání, buď sami sepsali dovolání nebo, podal-li dovolatel dovolání již dříve sám, již učiněné podání nahradili nebo doplnili vlastním dovoláním, popřípadě alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělili, že se s již učiněným podáním ztotožňují.

I když si žalobce v projednávané věci zvolil na výzvu soudu prvního stupně zástupcem advokáta, zmocněnec žalobce advokát ve stanovené lhůtě (a ani do současné doby) sám dovolání proti usnesení odvolacího soudu nesepsal, žalobcem dříve podané dovolání nenahradil (nedoplnil) svým podáním, a ani nesdělil, že by se s již učiněným dovoláním ztotožnil; podání žalobce ze dne 14.4.2008, které došlo soudu prvního stupně dne 15.4.2008, požadavku na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele nevyhovuje, neboť nebylo sepsáno advokátem, ale předsedou představenstva Bc. Ing. K. N., o němž nebylo zjištěno, že by měl právnické vzdělání.

Vzhledem k tomu, že žalobce - jak vyplývá z výše uvedeného - přes výzvu soudu neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo, a nikomu jinému v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2008

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu