21 Cdo 4100/2013
Datum rozhodnutí: 24.02.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201221 Cdo 4100/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce D. K. , proti žalované NEXT Security Ostrava s.r.o. se sídlem v Ostravě Mariánských horách, Slévárenská č. 427/22, IČO 253 87 791, zastoupené Mgr. Veronikou Altnerovou, advokátkou se sídlem v Praze, Pod Beránkou č. 2469/1, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, změnu zápočtového listu, zaplacení odstupného a náhrady za dovolenou, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 151/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. června 2011 č. j. 16 Co 173/2011-102, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Veroniky Altnerové, advokátky se sídlem v Praze, Pod Beránkou 2469/1.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í : (§ 243c odst. 2 občanského soudního řádu) :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.6.2011 č. j. 16 Co 173/2011-102, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. [ve znění do 31. 12. 2012 (srov. Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)] zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti (které mu bylo poskytnuto v usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 13.8.2013 č. j. 26 C 151/2009-155) ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.
O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, a je proto povinen nahradit žalované náklady potřebné k uplatňování práva.
Při rozhodování o výši náhrady nákladů řízení dovolací soud přihlédl k tomu, že výše odměny má být určena podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni zvláštním právním předpisem (§ 151 odst. 2 část věty první před středníkem o. s. ř.), neboť nejde o přiznání náhrady nákladů řízení podle ustanovení § 147 nebo § 149 odst. 2 o. s. ř. a ani okolnosti případu v projednávané věci neodůvodňují, aby bylo postupováno podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (§ 151 odst. 2 část věty první za středníkem o. s. ř.). Vyhláška č. 484/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), která upravovala sazby odměny advokáta stanovené paušálně pro řízení v jednom stupni, však byla nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013, č. 116/2013 Sb. dnem 7. 5. 2013 zrušena. Nejvyšší soud za této situace určil pro účely náhrady nákladů dovolacího řízení paušální sazbu odměny pro řízení v jednom stupni s přihlédnutím k povaze a okolnostem projednávané věci a ke složitosti (obtížnosti) právní služby poskytnuté advokátem ve výši 2.500,- Kč. Kromě této paušální sazby odměny advokáta vznikly žalované náklady spočívající v paušální částce náhrad ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Vzhledem k tomu, že advokátka Mgr. Veronika Altnerová osvědčila, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům, které žalované za dovolacího řízení vznikly, rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 588,- Kč (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 věta druhá o. s. ř.)
Žalobce je povinen náhradu nákladů řízení v celkové výši 3.388,- Kč žalované zaplatit k rukám advokátky, která žalovanou v tomto řízení zastupovala (§ 149 odst. 1 o. s. ř.) do 3 dnů od právní moci usnesení (§ 160 odst. 1 a § 167 odst. 2 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2014

JUDr. Zdeněk Novotný
předseda senátu