21 Cdo 4078/2013
Datum rozhodnutí: 24.02.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř., § 243c odst. 1 věta první o. s. ř.21 Cdo 4078/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně Z. P. , zastoupené Mgr. Jiřím Bozděchem, advokátem se sídlem v Praze, Bělocerkevská č. 1037/38, proti žalovanému BYTTEK BOHUMÍN a.s. se sídlem v Bohumíně, Bezručova č. 300, IČO 268 77 091, o žalobě na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 24 C 3/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. května 2013 č.j. 16 Co 38/2013-101, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 5. 2013 č. j. 16 Co 38/2013-101 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu, v němž dospěl k závěru o neopodstatněnosti žaloby na obnovu řízení ve smyslu ustanovení § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř., je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 7. 1973 sp. zn. 9 Co 468/73, uveřejněné pod č. 19 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1975, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1303/2005, nebo také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5.12.2013 sp.zn. 21 Cdo 215/2013) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2014


JUDr. Zdeněk Novotný předseda senátu