21 Cdo 4070/2011
Datum rozhodnutí: 16.06.2012
Dotčené předpisy: § 19 o. s. ř., § 68 obch. zák., § 107 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
21 Cdo 4070/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně V. T. , zastoupené JUDr. Ivou Čackou Pavlíkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 6, Myslbekova č. 15, proti žalovanému MEGAPAL servis CZ s.r.o. se sídlem v Táboře, U Bechyňské dráhy č. 2932, IČO 26110865, zaniklému výmazem z obchodního rejstříku ke dni 4.4.2012 po zrušení konkurzu pro nedostatek majetku, o 84.289,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 7 C 31/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 26. února 2009 č.j. 15 Co 53/2009-92, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Krajský soud v Českých Budějovicích pobočka v Táboře k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 26.2.2009 č.j. 15 Co 53/2009-92 změnil rozsudek Okresního soudu v Táboře ze dne 27.11.2008 č.j. 7 C 31/2008-64 tak, že zamítl žalobu na uložení povinnosti žalovanému zaplatit žalobkyni 84.289,- Kč s úroky z prodlení jdoucími od 11.11.2007 do zaplacení ve výších a za jednotlivá období, která v žalobě specifikovala, a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na nákladech řízení před soudy obou stupňů 56.635,- Kč k rukám JUDr. K. Z. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně, dospěl však k odlišnému právnímu posouzení věci, dovodil-li, že ani jedna ze stran nebyla při uzavírání pracovní smlouvy vedena vůlí naplňovat základní smysl pracovněprávního vztahu , a že žalobkyně v rozhodném období žádnou práci ve smyslu pracovní smlouvy pro žalovaného nevykonala a mzda jí proto nenáleží.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 30.6.2009 (dále jen "o.s.ř."), neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán před 1.7.2009 (srov. Čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1, § 241b odst. 3 o.s.ř.) a že jde o rozsudek, proti němuž je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř., dospěl k závěru, že řízení o dovolání žalobkyně musí být zastaveno.

Řízení v projednávané věci bylo zahájeno žalobou podanou u Okresního soudu v Táboře dne 28.1.2008 proti žalované označenému MEGAPAL servis CZ s.r.o. se sídlem v Táboře, U Bechyňské dráhy č. 2932, IČO 26110865 . Obchodní společnost nesoucí obchodní firmu MEGAPAL servis CZ s.r.o. se sídlem v Táboře, U Bechyňské dráhy č. 2932, IČO 26110865 , byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 14626 od 9.10.2006.

Za dovolacího řízení bylo zjištěno, že usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12.4.2010 č.j. KSCB 27 INS 7965/2009-B-6, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 12.4.2010, byl na žalovaného prohlášen konkurs. Okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku bylo řízení ve věci přerušeno (srov. § 263 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon). O této skutečnosti byli účastníci vyrozuměni usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10.11.2010 č.,j. 21 Cdo 2700/2009-129.

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12.10.2011 č.j. KSCB 27 INS 7956/2009-B-22, které nabylo právní moci dne 4.11.2011, byl zrušen konkurs na majetek žalovaného, neboť pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující . Žalovaný byl ke dni 4.4.2012 vymazán z obchodního rejstříku.

Podle ustanovení § 19 o.s.ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten, komu je zákon přiznává. Způsobilost mít práva a povinnosti mají i právnické osoby.

Podle ustanovení § 20a odst. 2 obč. zák. právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiném zákonem určeném rejstříku zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak.

Podle ustanovení § 68 odst. 1 obch. zák. společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace (§ 68 odst. 2 obch. zák.); a společnost se zrušuje mimo jiné z důvodu zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. [§ 68 odst. 3 písm. f) obch. zák.].

Vzhledem k tomu, že žalovaný měl v době zahájení řízení (ke dni 28.1.2008) způsobilost mít práva a povinnosti a tedy ve smyslu ustanovení § 19 o.s.ř. též způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení, a že tuto způsobilost ztratil až po zahájení řízení (v průběhu dovolacího řízení), je namístě postup podle ustanovení § 107 o.s.ř.

Jestliže účastník ztratí způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (§ 107 odst. 1 věta první o.s.ř.). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (§ 107 odst. 3 o.s.ř.).

Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (§ 107 odst. 5 věta první o.s.ř.). Povahou věci se z hlediska ustanovení § 107 odst. 1 věty první o.s.ř. rozumí hmotněprávní povaha předmětu řízení a spočívá v posouzení, zda práva a povinnosti, o něž v řízení jde, přešla (mohla přejít) podle hmotného práva ze zaniklého účastníka na někoho jiného.

Při úvaze, zda povaha věci umožňuje pokračování v řízení s procesním nástupcem žalovaného, bylo potřebné přihlédnout k tomu, že procesním nástupcem účastníka - právnické osoby, která po zahájení řízení ztratila způsobilost být účastníkem řízení, mohou v témže řízení být - jak vyplývá z ustanovení § 107 odst. 3 o.s.ř. - jen ti, kteří vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde, po zániku právnické osoby.

Vzhledem k tomu, že žalovaný ztratil dnem 4.4.2012 způsobilost být účastníkem řízení a že zde není nikdo, kdo by po zániku žalovaného vstoupil do jeho práv a povinností, neboť práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu, o něž v tomto řízení jde, nebyla převedena a ani jinak nepřešla na jiného (obchodní společnost MEGAPAL servis CZ s.r.o. se sídlem v Táboře, U Bechyňské dráhy č. 2932, IČO 26110865, byla vymazána z obchodního rejstříku poté, co byl zrušen konkurs na majetek dlužníka pro nedostatek majetku), nemá žalovaný v oblasti pracovněprávních vztahů žádného právního nástupce.

Protože za této situace nebylo možné v řízení o dovolání žalobkyně pokračovat, Nejvyšší soud České republiky řízení o jejím dovolání aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 107 odst. 1 a 5 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť v řízení, v němž jeden z účastníků nemá způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. června 2012
JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.
předseda senátu