21 Cdo 4049/2010
Datum rozhodnutí: 14.07.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. b) o. s. ř., § 243b odst. 5 věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 4049/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Šebka, Ph.D., v právní věci žalobkyně P. T. , proti žalovanému M. T. , o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 19 C 66/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 1. července 2009, č. j. 30 Co 9/2009-66, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 1. 7. 2009, č. j. 30 Co 9/2009-66, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze dne 7. 1. 2008, č. j. 19 C 66/2007-26, ve znění usnesení ze dne 26. 6. 2008, č. j. 19 C 66/2007-33, jímž bylo rozvedeno manželství účastníků a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, není přípustné, neboť posuzovaná věc není uvedena v ustanovení § 237 odst. 2 písm. b) o. s. ř. jako věc, v níž je dovolání (ve věcech upravených zákonem o rodině výjimečně) přípustné.

Vzhledem k tomu, že dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci upravené zákonem o rodině, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští [i kdyby šlo o rozhodnutí, které má po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a § 237 odst. 3 o. s. ř.], Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. července 2011

JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu