21 Cdo 4039/2013
Datum rozhodnutí: 04.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 4039/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné MB-EUROMEDIA s.r.o. se sídlem v Brně, Úvoz č. 82/39, IČO 25852632, zastoupené JUDr. Karlem Schellem, LL.M., MBA, advokátem se sídlem v Brně, Ambrožova č. 6, proti povinné E. K. , zastoupené JUDr. Jaromírem Hetem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Vodní č. 1972, pro 125.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříží pod sp. zn. 10 EXE 207/2012, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 18. března 2013 č.j. 58 Co 522/2012-112, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Oprávněná je povinna zaplatit povinné na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.681,25 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jaromíra Heta, advokáta se sídlem ve Zlíně, Vodní č. 1972.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 18. 3. 2013 č.j. 58 Co 522/2012-112 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o.s.ř. , odmítl, neboť jednak neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), když dovolatelka toliko odkazuje na právní úpravu přípustnosti dovolání účinnou do 31.12.2012, aniž by vůbec vylíčila, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až 238a o.s.ř. Dovolání oprávněné navíc neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. (dovolatelka v dovolání uvádí jiný důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř., když opětovně odkazuje na právní úpravu dovolacího důvodu účinnou do 31.12.2012). V dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. března 2014
JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu