21 Cdo 4017/2014
Datum rozhodnutí: 22.10.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 13 předpisu č. 216/1994Sb. ve znění do 31.03.201221 Cdo 4017/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v exekuční věci oprávněné Keraservis Group a.s. se sídlem v Brně, Brněnských Ivanovicích, Kaštanová č. 515/125a, IČO 01717171, zastoupené JUDr. Petrem Pospíšilem, advokátem se sídlem v Brně, Kalvodova č. 1, proti povinnému J. H. , pro 639.122,34 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 10 EXE 3346/2012, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 19. února 2014, č. j. 58 Co 473/2013 - 130, takto:
I. Dovolání oprávněné se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání oprávněné, směřující proti všem výrokům usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 19. 2. 2014, č. j. 58 Co 473/2013 - 130, jímž změnil usnesení ze dne 21. 12. 2012, č. j. 10 EXE 3346/2012, kterým Okresní soud v Kroměříži nařídil pro pohledávky oprávněné v celkové výši 639.122,34 Kč s příslušenstvím exekuci na majetek povinného podle rozhodčího nálezu vydaného dne 19. 11. 2012 pod sp. zn. 180912/CEAC/K-JH/KC, Mgr. Simeonem Popovem, rozhodcem se sídlem v Praze 3, a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Petra Jaroše, Exekutorský úřad Chrudim, tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky před soudy obou stupňů a o nákladech exekuce, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu, a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. května 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, uveřejněné pod číslem 121/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek]. Závěry tohoto rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu plně dopadají na přezkoumávanou věc, kdy ze skutkového zjištění vyplynulo, že rozhodčí řízení mělo být vedeno podle pravidel rozhodčího řízení, která jsou přílohou rámcové kupní smlouvy (ze dne 7. 10. 2011), rozhodcem určeným předsedou Středoevropského arbitrážního centra se sídlem v Praze, Dolní Měcholupy, Ke Kablu č. 378/24, IČO 22738002, jež je - podle zápisu v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze - spolkem, tedy není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění účinném do 31. 3. 2012, a přitom nebyl přímo určen rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení (dále srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2013, sp. zn. 23 Cdo 1112/2013, uveřejněný pod číslem 35/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2013, sp. zn. 23 Cdo 2919/2011, a usnesení téhož soudu ze dne 10. července 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012, uveřejněné pod číslem 92/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Pro úplnost dovolací soud dodává, že rozhodčí doložka sjednaná mezi účastníky je podle svého obsahu totožná s rozhodčí doložkou obsaženou pod bodem 9.2 rámcové kupní smlouvy ze dne 7. 10. 2011.

Ve vztahu k výroku odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů neosahuje podané dovolání vymezení důvodu dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) ani údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.); pro tento nedostatek nelze v tomto rozsahu v dovolacím řízení pokračovat. K podání dovolání proti výroku o nákladech exekuce není dovolatelka oprávněna (subjektivně legitimována).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2014


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu