21 Cdo 3985/2007
Datum rozhodnutí: 18.06.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 3985/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně S. K., proti žalované S. ž. d. c., státní organizaci, o odškodnění pracovního úrazu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 27 C 175/2000, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. března 2007, č.j. 20 Co 509/2006-408, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze k odvolání obou účastníků rozsudkem ze dne 15.3.2007, č.j. 20 Co 509/2006-408 potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24.2.2006, č.j. 27 C 175/2000-363 v části, v níž byla zamítnuta žaloba co do částky 392.035,- Kč s úroky z prodlení a vyhověno požadavku na zaplacení úroků z prodlení v rozsahu specifikovaném ve výroku rozsudku; v části, v níž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni 69.658,- Kč a dále specifikované úroky z prodlení, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu v tomto rozsahu zamítl, a v zamítavém výroku ohledně 1,499.250,- Kč s úroky z prodlení tento rozsudek zrušil a řízení v tomto rozsahu zastavil; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů, že JUDr. D. Ch. se přiznává na odměně a hotových výdajích za zastupování v řízení před soudy obou stupňů 72.866,- Kč a že žalovaná je povinna zaplatit České republice na účet Obvodního soudu pro Prahu 1 na náhradě nákladů řízení 74.306,- Kč a na soudním poplatku 2.790,- Kč. Odvolací soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně, který si pro rozhodnutí opatřil dostatečný skutkový základ , nesprávně stanovil výši náhrady za ztrátu na výdělku náležející žalobkyni z titulu pracovního úrazu, a že zásadně pochybil , jestliže rozhodl o nároku žalobkyně na náhradu za ztížení společenského uplatnění, ačkoli rozšíření žaloby ohledně tohoto nároku nepřipustil.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu žalobkyně podala včasné dovolání, neboť podle jejího názoru celý spis se zakládá na porušení zákoníku práce, občanského zákoníku, trestního zákoníku .

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nesplnění podmínky povinného zastoupení.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (§ 241 odst. 1 věty druhé o.s.ř.).

Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí,

a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,

b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek,

jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc [advokátem nebo - jde-li o věci uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů - notářem], jestliže sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná, takového vzdělání nedosáhla.

Z ustanovení § 241 o.s.ř. vyplývá, že dovolatel - pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která za něj jedná - musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem (notářem), ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podala žalobkyně dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem (zastoupení notářem v této věci nepřipadá v úvahu), a nebylo ani prokázáno, že by měla právnické vzdělání. K odstranění uvedeného nedostatku ji Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 27.7.2007, č.j. 27 C 175/2000-421 vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů zvolila ve smyslu ustanovení § 241 o.s.ř. v dovolacím řízení pro podání dovolání zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a zároveň ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno. Přestože usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 6.8.2007, žalobkyně výzvě k volbě advokáta dosud nevyhověla; namísto toho podáním ze dne 14.8.2007, doručeným Obvodnímu soudu pro Prahu 1 dne 15.8.2007, vylíčila své dosavadní zkušenosti s advokáty, kdy podle jejího názoru vše je škála podvodů, diskriminace, vydírání, šikany, korupce , a současně vyzvala nadepsaný soud, aby to udělal tak, aby bylo dovolání zpátky zasláno do B. nebo jí vyplatí požadovanou cenu s úroky .

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranila. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobkyně - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. června 2008

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý , v. r.

předseda senátu