21 Cdo 3977/2016
Datum rozhodnutí: 06.12.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 3977/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce Mgr. M. Š. , zastoupeného JUDr. Františkem Kosíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova č. 699/30, proti žalovanému Hlavnímu městu Praha se sídlem magistrátu v Praze 1, Mariánské náměstí č. 2/2, IČO 00064581, zastoupenému prof. JUDr. Miroslavem Bělinou, CSc., advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 370/4, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 57/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. září 2015 č.j. 23 Co 187/2015-259, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám prof. JUDr. Miroslava Běliny, CSc., advokáta se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 370/4.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2.9.2015 č.j. 23 Co 187/2015-259 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. [dovolatel zdánlivě vymezuje právní otázku (že odvolací soud při určení, kdo byl při výkonu předmětné kontroly vedoucím kontrolorem a kdo byl o kontrole povinen sepsat protokol, nesprávně vyložil a aplikoval příslušná ustanovení zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole), podstatou jeho námitek je však zpochybnění skutkového závěru odvolacího soudu o tom, že žalobce porušil své povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci tím, že nesepsal o předmětné kontrole protokol, ačkoliv byl stejně jako Ing. B. zúčastněn na předmětné kontrole jako kontrolor; podstatou zbylých dovolacích námitek žalobce (k otázce sepsání předmětného protokolu, k zanesení výsledků kontroly do systému ORGA, k závěru o předražení jízdy a k porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k žalobcem vykonávané práci) je nesouhlas s tím, k jakým důkazům odvolací soud přihlédl a jak tyto důkazy hodnotil, přičemž žalobce předkládá vlastní verze skutkového děje], a v dovolacím řízení nelze pro uvedený nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. prosince 2016
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu