21 Cdo 3950/2013
Datum rozhodnutí: 15.01.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201321 Cdo 3950/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobce L. H. , zastoupeného JUDr. Josefem Kašparem, advokátem se sídlem v Karlových Varech - Bohaticích, Jáchymovská č. 114/27, proti žalovanému Městskému muzeu Mariánské Lázně, příspěvkové organizaci se sídlem v Mariánských Lázních, Goethovo náměstí č. 11, IČO 00368997, zastoupenému JUDr. Markem Neustupným, advokátem se sídlem v Mariánských Lázních - Úšovicích, U Mlékárny č. 290, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 9 C 280/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. června 2013 č.j. 12 Co 201/2013-138, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Marka Neustupného, advokáta se sídlem v Mariánských Lázních, U Mlékárny č. 290.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19.6.2013 č.j. 12 Co 201/2013-138 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (dovolatel toliko odkázal na již zrušenou právní úpravu přípustnosti dovolání podle právní úpravy účinné do 31.12.2012, aniž by vůbec vylíčil, proč považuje dovolání za přípustné z hledisek uvedených v ustanoveních § 237 až 238a o.s.ř.), jednak v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř.; v dovolacím řízení proto nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. ledna 2014 JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu