21 Cdo 3946/2009
Datum rozhodnutí: 09.12.2010
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 věta třetí, § 241 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
21 Cdo 3946/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně Správy železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem v Praze 1, Novém Městě, Dlážděná č. 1003/7, IČ 70994234, proti žalovanému Ing. P. P. , o 1.428,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost podané žalovaným proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 2005, č. j. 54 C 166/98-95, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 54 C 70/2007, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. července 2008, č. j. 14 Co 276/2008-38, takto :

I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. července 2008, č. j. 14 Co 276/2008-38, jímž bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 15. 11. 2007, č. j. 54 C 70/2007-23, (o odmítnutí žaloby pro zmatečnost podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř.), Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád [ve znění do 30. 6. 2009 (dále jen o. s. ř. ), když dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno před 1. 7. 2009 (srov. Čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony)], zastavil, neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť dovolatel s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2010
JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu