21 Cdo 3943/2013
Datum rozhodnutí: 18.02.2014
Dotčené předpisy: § 30 o. s. ř., § 240 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 3943/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného JUDr. T. Ch. , insolvenčního správce úpadce ROEDL a ROEDLOVÁ s.r.o., se sídlem v Praze 5, Renoirova č. 622/5, IČO 26188856, proti povinné A. P. , zastoupené JUDr. Davidem Mášou, advokátem v Praze 2, Na Zderaze č. 1275/15, za účasti bývalého manžela povinné L. B., pro 92.250,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 Nc 918/2006, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. června 2013, č. j. 14 Co 127/2013-89, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 6. 2013, č. j. 14 Co 127/2013-89, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , ustanovení 243f odst. 2 o. s. ř. a ustanovení § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl, neboť bylo podáno po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř.

Podle ustanovení § 241b odst. 3 věty druhé o. s. ř. nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v ustanovení § 241 o. s. ř., běží dvouměsíční lhůta pro podání dovolání až do uplynutí lhůty, která byla dovolatelce určena ke splnění této podmínky; požádala-li však dovolatelka před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto. Nový běh lhůty pro podání dovolání v souvislosti se žádostí dovolatelky o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.) však nastává jen tehdy, jestliže dovolatelka o ustanovení zástupce požádala při podání dovolání nebo později (do uplynutí lhůty k podání dovolání), avšak jen tehdy, bylo-li dovolání vůbec podáno. Jestliže tedy nebylo dovolání vůbec podáno (jako je tomu v projednávané věci) a dovolatelka pouze požádala o ustanovení zástupce podle ustanovení § 30 o. s. ř., běží lhůta k podání dovolání podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. a také doběhne bez ohledu na to, zda a jak bylo rozhodnuto o žádosti dovolatelky o ustanovení zástupce podle ustanovení § 30 o. s. ř. Nový běh lhůty k podání dovolání podle ustanovení § 241b odst. 3 části druhé věty za středníkem o. s. ř. nepřichází v úvahu.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. února 2014
JUDr. Zbyněk Poledna pověřený člen senátu