21 Cdo 3878/2015
Datum rozhodnutí: 30.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 3878/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce A. G. , zastoupeného Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Legionářská č. 797/3, proti žalovaným 1) Mgr. O. O. , IČO 73268917, 2) Mgr. Bohdaně Šocové , advokátce se sídlem v Olomouci, Kateřinská č. 107/5, jako insolvenční správkyni dlužníka A. G., zastoupené Mgr. Kateřinou Širhalovou, LL.M., advokátkou se sídlem v Brně, Hybešova č. 726/42, a 3) P. H. , zastoupenému Mgr. Pavlem Andrlem, advokátem se sídlem v Přerově, Kratochvílova č. 624/43, o neplatnost veřejné dobrovolné dražby, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 116 C 12/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. dubna 2015 č.j. 21 Co 228/2014-167, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žalobce je povinen zaplatit na náhradě nákladů dovolacího řízení žalované 2) 3.388,- Kč k rukám Mgr. Kateřiny Širhalové, LL.M., advokátky se sídlem v Brně, Hybešova č. 726/42, a žalovanému 3) 3.388,-Kč k rukám Mgr. Pavla Andrleho, advokáta se sídlem v Přerově, Kratochvílova č. 624/43, vše do tří dnů od právní moci tohoto usnesení; ve vztahu mezi žalobcem a žalovanou 1) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21.4.2015 č.j. 21 Co 228/2014-167 není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.6.2006 sp. zn. 29 Odo 777/2006, uveřejněný pod č. 25 v časopise Soudní judikatura, roč. 2007, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.6.2011 sp. zn. 21 Cdo 180/2010) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Dovolání žalobce navíc neobsahuje údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.) [srov. též právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, a v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.8.2013 sp. zn. 29 NSČR 55/2013, které bylo uveřejněno pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2014], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2015

JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu