21 Cdo 3872/2009
Datum rozhodnutí: 15.06.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
21 Cdo 3872/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce M. V. , proti žalovaným 1) R. Z , 2) Ing. V. V. , 3) M. S. , o žalobě pro zmatečnost, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 40/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. června 2009, č.j. 1 Co 159/2009-125, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 25.6.2009, č.j. 1 Co 159/2009-125, potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.4.2009, sp. zn. 23 C 40/2009-113, kterým soud prvního stupně odmítl podání žalobce ze dne 15.1.2009 (doplněné podáními ze dne 3.3.2009, 9.3.2009 a 9.4.2009), označené jako žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost , a rozhodl, že se žalobci neustanovuje zástupce z řad advokátů. Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesení odvolacího soudu zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání. Žalobce ani přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 31.8.2009, neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř., ačkoliv byl o důsledcích své nečinnosti poučen. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. června 2010

JUDr. Roman Fiala, v. r.
předseda senátu