21 Cdo 387/2008
Datum rozhodnutí: 10.03.2009
Dotčené předpisy:

21 Cdo 387/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr Mojmíra Putny v právní věci žalobce B., a.s., zastoupeného advokátem, proti žalovanému B., s. p., zastoupenému advokátem, o neplatnost veřejné dobrovolné dražby, za účasti Ing. A. G., jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 16 C 386/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. června 2007 č.j. 22 Co 411/2006-142, takto:


I. Dovolání žalobce se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst.2 o.s.ř.):


Dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21.6.2007 č.j. 22 Co 411/2006-142, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 10.5.2006 č.j. 16 C 386/2004-87 ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou judikaturou soudů (srov. například právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24.1.2006 sp. zn. 21 Cdo 20/2005, který byl uveřejněn pod č. 53 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2006) a nemá tedy po právní stránce zásadní význam. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243b odst.5 věty první a § 218 písm.c) o.s.ř. odmítl.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a žalovanému a vedlejšímu účastníkovi v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 10. března 2009


JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.


předseda senátu