21 Cdo 3830/2011
Datum rozhodnutí: 19.06.2012
Dotčené předpisy: § 42a obč. zák., § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 241a odst. 3 o. s. ř.
21 Cdo 3830/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně MS Development s.r.o. se sídlem v Praze 10, Donská č. 275/9, IČO 62913794, zastoupené JUDr. Pavlem Ondrou, advokátem se sídlem v Praze 2, Tylovo náměstí č. 699/1, proti žalované TV - GROUP, s.r.o. se sídlem v Praze 3, Biskupcova č. 62, IČO 25637509, zastoupené JUDr. Bohumilem Měšťánkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Čs. armády č. 828/34, o neúčinnost kupní smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 16 C 330/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. června 2011 č. j. 54 Co 233/2011-370, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.060,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Pavla Ondry, advokáta se sídlem v Praze 2, Tylovo náměstí č. 699/1.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst.2 o.s.ř.):

Dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1.6.2011 č. j. 54 Co 233/2011-370, jímž byl změněn rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 13.1.2011 č. j. 16 C 330/2003-318 tak, že výše nákladů činí 14.530,- Kč, a jímž byl tento rozsudek potvrzen ve věci samé (ve výroku, kterým bylo vyhověno žalobě o určení, že kupní smlouva uzavřená dne 27.10.2000 a datovaná dnem 25.10.2000, kterou obchodní společnost Delta Hobby, s.r.o. prodala žalované bytovou jednotku č. 13 v domě č.p. 1315, postaveném na st. p. č. 676 a p. č. 677 v k.ú. S. s podílem ve výši 497/8438 na společných částech domu a uvedených pozemcích, je vůči žalobkyni právně neúčinná), a jímž bylo rozhodnuto, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů odvolacího řízení 12.780,- Kč k rukám advokáta JUDr. Pavla Ondry, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. nebo podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. (ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno žádné rozhodnutí ve věci samé, které by odvolací soud zrušil) a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemůže mít po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř. vzhledem k tomu, že v dovolání žalované byly uplatněny (jak vyplývá z jeho obsahu - srov. § 41 odst. 2 o.s.ř.) jen dovolací důvody podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř.

I když žalovaná v dovolání uvedla, že dovozuje jeho přípustnost proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu z "ustanovení § 237 odst. 1 písm. e) o.s.ř." a že uplatňuje dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř., z obsahu samotného dovolání (z vylíčení důvodů dovolání) vyplývá, že nezpochybňuje právní posouzení věci odvolacím soudem, nýbrž toliko podrobuje kritice skutková zjištění, z nichž rozsudek odvolacího soudu (a soudu prvního stupně) vychází [závěr, že "dlužnice Delta Hobby, s.r.o. byla insolventní a nemohla dostát svým závazkům", a závěr, že "pohledávka žalobkyně má hodnotu 1.860.000,- Kč"], a nesouhlasí s postupem, jakým k nim odvolací soud dospěl, když "hodnotil důkazy v rozporu s ustanovením § 132 o.s.ř.".

Podstatou námitek dovolatelky je tedy nesouhlas s tím, ke kterým důkazům odvolací soud přihlížel a jak provedené důkazy hodnotil. Námitky žalované v tomto směru nepředstavují uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř., ale dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř.

Uvedené námitky nemohou založit závěr o přípustnosti dovolání žalované podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. K okolnostem uplatněným dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. totiž nemůže být - jak je zřejmé již ze znění ustanovení § 237 odst.3 o.s.ř. - při posouzení, zda je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., přihlédnuto.

Protože dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu není přípustné, Nejvyšší soud České republiky je - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

V dovolacím řízení vznikly žalobkyni v souvislosti se zastoupením advokátem náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 2.250,- Kč (srov. § 8, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb., č. 277/2006 Sb. a Čl. II vyhlášky č. 64/2012 Sb.) a v paušální částce náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb., č. 276/2006 Sb. a č. 399/2010 Sb.), celkem ve výši 2.550,- Kč. Vzhledem k tomu, že zástupce žalobkyně advokát JUDr. Pavel Ondra osvědčil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům řízení vedle odměny za zastupování advokátem a paušální částky náhrad výdajů rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty z této odměny a náhrad (srov. § 137 odst.3 a § 151 odst.2 větu druhou o.s.ř.) ve výši 510,- Kč. Protože dovolání žalované bylo odmítnuto, soud jí ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. uložil, aby tyto náklady žalobkyni nahradila. Přiznanou náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 3.060,- Kč je povinna zaplatit k rukám advokáta, který žalobkyni v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.), do tří dnů od právní moci rozhodnutí (§ 160 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. června 2012
JUDr. Ljubomír Drápal
předseda senátu